24 HAZİRAN 2008 --Ansiad Başkanı Ali Rıza Akıncı'nın Vergi Ödül Töreni Konuşma Metni


ANSİAD BAŞKANI ALİ RIZA AKINCI’NIN
VERGİ ÖDÜL TÖRENİ’NDE YAPTIĞI KONUŞMA METNİ
24 HAZİRAN 2008, SHERATON HOTEL

Sayın ANSİAD Üyeleri,
Saygıdeğer Bayanlar, Baylar,

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. İlgi ve katılımlarınız için teşekkür ediyorum. Bu akşam toplantımızın özel bir konusu ve etkinliği var.

Bugün ANSİAD olarak üyelerimize vergi ödülü uygulamasını başlatıyoruz. Bu etkinlikte amacımız kendi üyelerimizin plaket sayısını artırmak değildir. Üyelerimizin bir çoğu sosyal sorumluluk çalışmalarıyla bu tür plaketleri zaten almaktadırlar. Bizim amacımız bu ödüllerle verginin önemine, Türkiye’nin vergi ve kayıtdışı ekonomi sorununa dikkat çekmek, iş ahlakını korumak, örnek iş adamlarımızın toplumumuzun ihtiyaç duyduğu rol modeller olarak öne çıkmasını sağlamaktır.

Sayın Konuklar,
Değerli Arkadaşlarım,

Bu konuların şu anda Türkiye’nin gündeminde olmadığını biliyoruz. Biz zaten iş adamları olarak Türkiye gündemini anlamakta ve uyum sağlamakta güçlük çekiyoruz. Bu yıl içerisinde ihtiyacı olan ilk öğretim kurumlarımızın eksikliklerinin giderilmesi, toplumda girişimcilik ve inovasyon kültürünün geliştirilmesi yönünde kapsamlı sosyal sorumluluk projeleri yürüttük. Bu konuları güncel gündemin dışında da olsa Türkiye’nin temel sorunları olarak görüyor ve gerçek sorunların çözümüne bu şekilde katkı yapmaya çalışıyoruz.

Vergi ödül törenimizin amacı da biraz önce söylediğim gibi Türkiye’nin vergi ve kayıtdışılık sorununa dikkat çekmektir. Çünkü bu sorunlar çözülmedikçe Türkiye’nin sürdürülebilir istikrarlı yüksek ekonomik büyüme sağlaması, hatta Devletin eğitim gibi temel hizmetlerini yürütmesi artık mümkün olmaktan çıkmaktadır.

Türk vergi sisteminde köklü bir reform ve kayıtdışı ekonomi ile ciddi bir mücadele yıllardır konuşulan, fakat bir türlü ilerleme sağlanamayan konular olmuştur. Devletin sağlıklı vergi kaynaklarına sahip olmaması bugün yaşadığımız ekonomik, sosyal ve hatta siyasal sorunların kaynaklarından birisidir.

Türkiye’de halen gelir vergisi tevkifatı yapılan memur ve işçiler dışındaki vergi mükellefi sayısı 4 milyondur. Oysa Maliye Bakanlığına göre vergi mükellefi sayısı 33 milyondur. Kayıtdışılık artık ekonomi dışında Türkiye’nin hem ekonomik hem de sosyal anlamda kangren olmuş bir sorunudur.

Kayıt dışı ekonomi, belgelendirilemeyen yani gizlenen ekonomidir.
Kayıt dışı ekonomik faaliyetler; kamu gelirlerini azaltma, adaletsiz vergi sistemi oluşturma, haksız rekabete yol açma, hatalı istatistikler verme, kaynakları verimsiz alanlara yöneltme ve ahlaki değerler üzerinde yozlaşmaya sebep olmaktadır.

Türkiye’de vergilendirilemeyen ekonomik faaliyetlerin boyutu milli gelirin % 30’u civarındadır. İstihdamın yarısına yakınının kayıtdışı olması zaten bu durumu açıklamaktadır. 2006 yılında kayıtdışı ekonominin yarattığı kayıp 30 milyar YTL, kayıtdışı istihdamın yarattığı kayıp 19 milyar YTL olarak tahmin edilmiştir.

Devletin bu gelir kaybı mevcut mükellefe yüksek vergi olarak, girdi maliyetlerinin yükselmesi olarak, Devletin temel faaliyetlerini yürütemez hale gelmesi olarak, haksız rekabet olarak, Devletin ağır iç borç faizi yükü olarak ve yolsuzluk olarak hepimize yansımaktadır.

Bu nedenle, vergi vermenin askerlik gibi kutsal bir görev, yurtseverliğin temel koşulu olduğu unutulmamalıdır.

Değerli konuklar,

Antalya 152 bin vergi mükellefi olan, devletin vergi gelirinin % 1,29’unu karşılayan, mükellef sıralamasında beşinci, vergi sıralamasında yedinci sırada olan bir ildir.

Antalya’nın vergi geliri payı 2003 yılında % 1 iken, 2007 yılında % 1,29’dur. Aslında merkezi Antalya dışında olan şirketler vergi payımızı düşürmektedir. Burada kazanılan vergi Ankara ve İstanbul’a gitmektedir. 

Böyle bir ortamda ANSİAD üyeleri ödedikleri vergilerle Antalya’nın ve Türkiye’nin vergi gelirine önemli bir katkı yapmışlardır. Kurumlar vergisinde ilk 100 mükelleften 21’i ANSİAD üyeleridir. İlk 100 kurum tarafından ödenen verginin yaklaşık olarak üçte biri ANSİAD üyeleri tarafından ödenmiştir. Ayrıca gelir vergisinde de yüksek sıralarda üyelerimiz bulunmaktadır.

Biz arkadaşlarımızın bu vergi performansıyla gurur duyuyor, başarılarının devamını diliyor ve yüksek vergi veren arkadaşlarımızın bütün topluma örnek olmalarını diliyoruz.

ANSİAD olarak bu etkinliği başlatırken kayıtdışı ekonomi ile mücadele konusunda da örnek olmak istiyoruz. Kayıtdışı ekonomi ile mücadele sadece vergi denetimi ile olamaz. Bunun yanı sıra vergisini ödeyeni devletin ve toplumun onurlandırması, ödüllendirmesi de gerekir. Vergi levhası her firma için onur belgesi olmalıdır.

Elbette Türkiye’de yüksek vergi oranları kayıtdışılığın en önemli nedenidir. Fakat bunun yanında aynı vergiyi bir kesim ödüyor, fakat diğer kesim ödemiyor ve toplum ödeyeni teşvik etmiyor, ödemeyeni kınamıyorsa kayıtdışılık sona ermeyecektir. Birkaç lira fark için korsan kitap almaya devam edersek kayıtdışı ekonomi ile mücadele edemeyiz.

Değerli konuklar,

İngiltere’nin erken sanayileşmesinin temelinde rantın engellenmesi bilinci yatmaktadır. Türkiye kayıtdışılığın yüksek, ekonomiye katkının düşük olduğu rant kaynaklarını vergilendirerek, reel sektörün ve toplumun üzerindeki vergi yükünü azaltarak gelişmek zorundadır.

İşte bugünkü ödül törenimizin en önemli hedefi vergi konusunda ve kayıtdışı ekonomi ile mücadele konusunda toplumsal bilincin gelişmesine, Devletin gerek vergi indirimi, gerekse sağlıklı vergi denetimi konusunda daha fazla çaba göstermesi için baskı oluşturmaktır.

Ancak, bu konudaki çalışmalarımız bu törenle sınırlı kalmayacaktır. ANSİAD olarak 2009 yılını kayıtdışı ekonomi ile mücadele yılı ilan ederek bir dizi etkinlik gerçekleştireceğiz.

Değerli üyelerimizi vergi performansları nedeniyle bir kez daha kutluyor, başarılarının devamını, ilk yüz sıralamasındaki üye sayımızın her yıl artmasını gönülden diliyorum