19.06.2019- Akın AKINCI / ATSO Yerel Yönetimler Zirvesi


3. ANTALYA İŞ DÜNYASI YEREL YÖNETİMLER ZİRVESİ

ANSİAD'

Günümüzde ilk anda birbirine zıt ve bağdaşmaz gözükmekle beraber aslında yoğun bir etkileşim altında olan iki kavram var.''KÜRESELLEŞME VE YERELLEŞME''

Artık gelinen noktada globalleşen dünyamızda ülkeler arasındaki acımasız yarışın,güçlü yerel süreçlerle kazanabileceği veya ciddi yol alabileceği düşüncesi hızla yaygınlaşmaktadır.

Bu anlamda yerel aktörlerin ellerindeki insan gücü kalitesi,bilgi ve teknoloji düzeyleri girişimci ve yenilikçi potansiyelleri,işbirliği arzu ve düzeyleri,ve tüm bunlarla yaratabildikleri sinerji küresel başarı için önemli faktörler olarak ön plana çıkmaktadır.Ülkeler arasındaki rekabetin hızla devam etmekte olduğu fakat  bu arada yöre ve kentlerin taşıdıkları farklı özellikler ve potansiyelleri nedeni ile esas yarışın buralara kaydığı artık oldukça yaygın kabul görmektedir.

Örneğin uluslararası çeşitli sektör fuarlarına bakıldığı zaman (turizm ve tarım gibi.)Kent ve yöre potansiyellerinin nasıl bir yarış içerisinde olduğu net bir şekilde görülebilmektedir.

Bir kentin coğrafi sınırları olmakla beraber yerleşimler artık çevreleri ile birlikte ele alınıyor ve üretilen politika ve projeler bir bütünsellik içinde düşünülüyor.

Coğrafi sınırların aşındığı günümüzde bir kentteki yerel yönetimler,firmalar,kurum ve kuruluşlar çeşitli örgütlenme ve ağlar içinde,hem aynı kent ve yöredeki,hem de dünyanın herhangi bir yerindeki kuruluşlarla işbirliği,ortaklık ve rekabet ilişkisine girebiliyorlar.

İşte bu küresel,ulusal,bölgesel ve yerel ilişkiler ağı içinde belediyeler çok önemli roller üstlenmektedirler.Bu kuruluşların rutin bazı kentsel hizmetleri(çöp toplama,su,   kanalizasyon ,yol, asfalt v.b) sunmasının dışında ,bunlarla yetinmeyip kentin ve kentlinin bütün ihtiyaçlarının karşılanmasında rol alma istekleri ve arzuları belediyelerin ve belediye başkanlarının önemini son derece artırmaktadır.

Artık günümüzde belediyelerin sorumluluk üstlenmeye başladıkları göreceli yeni alanlardan birisi de yerel kalkınmadır  ki bu son derece doğrudur.Çünkü gelişmekte olan ülkelerdeki ekonomik ve toplumsal ve hatta kültürel kalkınmanın yerelden başladığı gerçeği artık kaçınılmaz bir gerçektir.

İşte bu nedenle çoğu kentimizde belirgin olan işsizlik ve yoksulluğun azaltılması veya giderilmesi konusunda halkın belediyelerden bazı beklentileri olması da oldukça olağan bir durumdur.

Bu husus yakın zamana kadar belediyelerin kendi bünyelerinde iş arama ve işe girme beklentisi içindeydi.Ancak bu olanakların iyice daralması sonucu,beklentiler artık kentte yeni ekonomik faaliyetlerin başlatılması ve bunların yaratacağı istihdam noktasında  yoğunlaşmış bir hale geldi.

İşte bu noktada yerel yönetimlerden beklenen,doğrudan kamu yatırımlarınla birlikte,kentte yatırımların özendirilmesi,kentteki ve yöredeki üretken güçler arasında aracılık yapması,ortak bulunması veya ortaklık yapması gibi sinerji yaratacak şekilde  işbirliğinin sağlanmasıdır.

Burada belediyeler,kentteki diğer aktörler veya paydaşlarla birlikte yerel kalkınma alanında sorumluluk üstlenmeli,süreçleri kolaylaştırıcı,hızlandırıcı,etkinleştirici bir katalizör görevi görmelidir.

Artık klasik yerel yönetim anlayışının içinde bulunduğumuz iletişim ve bilgi çağında sürdürülmesi mümkün  değildir.

Gelinen noktada belediye ve belediye başkanlarından talep edilenler :

a) Toplum odaklı yönetim anlayışı

b) Paydaşlar arası gönüllülük esasına dayalı işbirliği

c) Birlikte karar oluşturma,demokratik katılım ve proje oluşturabilme.

d) Başkalarını yani kentin sivil toplum örgütlerini ve meslek odalarını yapabilir kılan,onlara yönlendirici destek veren.

e) Yerel önceliklere duyarlı

f) Saydam,bilgiyi erişilebilen kılan

g) Hizmet tüketicisinin ve yurttaşın tercih ve önceliklerine duyarlı

h) Çok yönlü hesap verebilirlik noktasında yoğunlaşmaktadır.

Biraz da yerel kalkınmanın temel ilkesi ve bu noktada belediyelerin misyonundan bahsetmek istiyorum.

Yerel kalkınmanın temel ilkeleri şöyle özetlenebilir.

1) Kalkınma büyümenin bireylere ve topluma nasıl yansıdığını ihmal edip salt büyümeyi amaçlayan şekilde olmamalıdır.

2) Mümkün olduğunca eşitlikçi ve kapsayıcı olmalıdır.Belediyeler yerel kalkınmanın öncülüğünü üstlenirken ,sonuçlarının toplumun değişik katmanlarını nasıl etkilediğini izlemeli ve gerektiğinde kalkınma sürecinden eşit pay alamayan kesimlere pozitif ayırımcı politikalar uygulamalıdır.

3) Kalkınma ekonomik-sosyal-siyasal-kültürel süreçler olarak tümden gözetilmelidir.

Temel ilkelerini bu şekilde özetlediğim yerel kalkınma alanında belediyelerin en azından dört önemli boyutta üstlenmesi gereken misyonları vardır.

 

1) Ekonomik Gelişme :

Kentin tüm kaynaklarının (doğal kaynaklar,insan,sermaye,teknoloji) önceliklere göre akılcı bir şekilde kentlinin refahını arttıracak şekilde harekete geçirilmesi.

2) Sosyal Paylaşım ve Kapsayıcılık:        

Kentim tüm sosyal kesimlerini kapsayacak şekilde toplumda eşitlik,paylaşım ,dayanışma, gönüllülük,ortak gelecek,kente dair ortak sorumluluk gibi değer ve kavramları yerleştirmek.

3) Siyasal Katılım:

Kentlinin katılımcı demokrasi noktasında siyaset ve karar alma  mekanizmaları konusunda   ilgilenmelerini sağlayacak,katılımcı,saydam,hesap verebilir siyasal yapılar ve süreçler oluşturmak.

4) Kültürel Çoğulculuk :

Bir kentte ırk,dil,din,kültürel farklılıkların insanları uzaklaştırıcı değil,yakınlaştırıcı,    birleştirici,sosyal ilişkilerini ve toplumu zenginleştirici olmasını sağlayacak  politikalarını belirleyip,uygulamalar.

 Son olarak yukarıda belirtilen temel amaçlar ve misyonlara yönelik   Belediyelerimiz ve belediye başkanlarımızdan beklentilerimizi şöyle özetleyebilirim.

1) Kentimizin ve yöremizin ekonomik kalkınmasına  yönelik alt yapılar sağlayarak katkıda bulunmak.

2) Gerek kent merkezi,gerekse tüm yöremizi yatırımlar için çekici hale gelmesine çalışmak.

3) Yatırımcıları yeni iş alanları yaratılması yönünde desteklemek.

4) Sürdürülebilir kalkınmanın koşullarını hazırlamak.

5) Sosyal sermayenin geliştirilmesine katkıda bulunmak.

6) Kentli gençlerimizin girişimci özelliklerini ve yeni fikirlerini destekleyici yöntemler geliştirmek.

7) Kentimizde ekonomik ve sosyal kalkınmaya yönelik işbirliği,ortak yaklaşım bilgi paylaşımı ve ortak hareketi özendirmek.

8) Dünya ile iletişim içinde olarak tüm kentli paydaşların evrensel gelişmeleri izlemelerini kolaylaştırmak ve yurtdışı yatay ilişkileri özendirmek.   

 

Akın AKINCI

ANSİAD Yönetim Kurulu Başkanı