ANSİAD 2023 VİZYONU


2006 Yılından 2023 yılına baktığımızda nasıl bir Antalya hayal ediyoruz? Bu konuyu aşağıdaki başlıklar halinde şöyle sunmak isteriz:

Çevre ve Değerler

Antalya’nın en önemli varlığı tarihi, doğal değerleri ve nesillerdir burada yaşayan insanların yaratmış olduğu kültürdür. Bunları mutlak surette korumak ve zenginleştirerek gelecek nesillere aktarmak birinci temel görevimizdir.

Antalya’da yaşayan insanların refahını arttırmak ve onlara çağdaş ve huzurlu bir yaşam ortamı sağlamak ikinci önemli görevimizdir. Bunun yolu sürdürülebilir ekonomik gelişmedir. Ancak bu gelişmenin yukarıda belirtilen değerleri bozmasına müsaade edilemez.

Antalya bu doğrultular ışığında tüm dünyaya adını duyuran bir örnek şehir olmayı hayal etmektedir. Antalya’da yaşayanlar bunu bir ayrıcalık olarak düşünmeli ve bundan gurur duymalıdır. Antalya’nın imkânlarının öncelikle Antalyalılar için kullanılması esastır. Ancak bu değerlerin buraya gelen konuklara tanıtılması ve onlarla bunların paylaşılması burada yaşamayı seçen herkesin zevkle üstlendiği bir ödev haline getirilmelidir.

Nüfus ve İnsan

2023 Yılında Türkiye’yi Avrupa Birliğine tam üye olan, güçlü, istikrarlı ve refah içerisinde bir ülke olarak görüyoruz.

Antalya, AB üyesi büyük bir ülkenin en büyük beş ilinden birisi olarak yılda 20 milyona yakın yabancı konuğun tatil veya iş amacıyla ziyaret ettiği ve bunların bir bölümünün daimi ikametgâhlarının bulunduğu bir bölge konumuna gelecektir.

Antalya kent nüfusu 1,5 milyonu geçmeyen ve toplam il nüfusu da 3 milyon civarında olan ve nüfus artışı ve göçün kontrol altına alındığı ve yaşayanların Antalyalılık ve Akdenizlilik bilincinin geliştiği çok kültürlü bir yer olarak düşünülmektedir.

Antalya ilinde yerleşik nüfusun yaklaşık %5‘i başta AB ülkelerinden olmak üzere yabancılardan oluşacaktır. Burada yaşayanların tamamının her türlü ekonomik, sosyal, kültürel ve dini ihtiyaçlarını karşılayan, onları kaynaştıran ve eşit davranan yönetim anlayışı bulunacak, gruplaşma, izolasyon, gecekondulaşma, gettolaşma gibi olgulara müsaade edilmeyecek, her halükarda huzurlu ve güvenli bir ortam sağlanacaktır.

Eğitim ve Bilim

2023’de Antalya’da ilköğretim kurumu mezunu olmayan kimse kalmayacaktır. İleri yaş düzeyinde olup bu imkanı vaktiyle elde edememiş tüm vatandaşlara okuma yazma öğretilecek ve asgari eğitim verilecektir. 2010 Yılından itibaren ilköğretime başlayan gençlerin tümü asgari lise veya meslek lisesi mezunu olacaktır.

Antalya ilindeki öğrenci sayısı 500 bin civarında olacaktır. Antalya kentinde üniversiteler dahil olmak üzere yaklaşık 300 Bin öğrenci bulunacaktır.

İlköğretim ve lise düzeyinde her öğrenci azami 24 kişilik sınıflarda ve en ileri çağdaş koşullarda öğrenim görecektir. Yüksek öğrenime devam etmek istemeyen öğrenciler için daha sonra rahatlıkla iş bulma imkanı sağlayan yeteri sayıda meslek lisesi bulunacak ve tüm eğitim kurumlarında iyi derecede yabancı dil eğitimi verilecektir. Öğrencilerin başarısını yakından takip eden bir bilgi işlem sistemi ve veri tabanı bulundurulacak ve bu bilgiler yetkili kurum veya kişilerce izlenebilecektir. Yüksek öğrenime devam etmek isteyen başarılı tüm öğrencilere maddi imkan sağlanacaktır.

Antalya il sınırları içerisinde en az 3 yeni Üniversite kurulmuş olacaktır. Mevcutla birlikte bu üniversitelerde en az 60 Bin öğrenci öğrenim görecek, öğretim görevlileri ve diğer personelin ilavesiyle toplam 80 bin kişiye ulaşacaktır. Yurtdışından okumak üzere Antalya’ya öğrenciler gelecek ve toplam kapasitenin % 10 civarı yabancı öğrenci ve öğretim görevlilerine ayrılacaktır.

Üniversitelerde AR-GE faaliyetleri en üst düzeye çıkarılacak, en az 3 dalda Avrupa’nın en iyi 10’u arasına girilecektir. Mevcut Teknopark çok geliştirilecek ve en ve az 5000 kişinin çalıştığı yüksek-teknolojiye dayalı firmalar bulunacaktır.

Tıp konusunda dünya ölçeğinde en az 3 Üniversite hastanesi olacak ve bunlar belirli dallarda Avrupa’da ilk 5 içerisine gireceklerdir.

Üniversitelerimizde Havacılık, Gemi İnşa, Gen Mühendisliği, Biyo Medikal, Mekatronik, Yazılım Mühendisliği vb. gibi 21. yüzyılın yükselen meslek dalları konusunda yeni bölümler açılacak ve bu dallarda yoğun araştırma faaliyetleri olacaktır.

Üniversite ve İş Dünyası arasında çok yakın ilişki olacak ve Üniversiteler araştırma bütçelerinin en az % 30’unu dışarıyla yapılan işlerden elde edeceklerdir.

Akdeniz Üniversitesi Arkeoloji bölümü ülkenin Türkiye’de kendi branşında en iyi bölümü ve Avrupa’da ilk beş içerisinde olacak, diğer bölümlerde ise Antalya Üniversiteleri ülkemizdeki ilk 5 içerisinde yer alacaklardır.

Antalya Arkeoloji konusunda dünyada sayılı merkezler arasında yer alacaktır.

Muhtelif bilimsel konularda yılda en az 30 sempozyum düzenlenecektir.

Ekonomi

Antalya il ekonomisi bölge ekonomisiyle beraber düşünülmek durumundadır. Burdur, Isparta ve Antalya illerinin 2023 toplam nüfusu 4 Milyona yaklaşacaktır.

Antalya ilinde istihdam edilen insan sayısı 1 milyon ve Antalya kentinde 500 bin civarında olacaktır. Antalya kentindeki istihdamın önemli bölümü hizmetler sektöründe (turizm dahil) olacak ancak imalat sanayiinde istihdam artışı 30 binin üzerinde olacaktır.

2023 Yılında Antalya ili GSMH’sının en büyük kısmı Turizm Sektörünce yaratılmaya devam edecektir. Ancak hali hazırda % 40’i bulan bu oranın diğer sektörlerin daha hızlı gelişmesini sağlamak suretiyle daha dengeli bir orana (% 30 civarı) çekilecektir.

Bunun anlamı turizmdeki aşırı büyümenin kontrollü hala getirilmesi ve kapasitedeki artış hızının yavaşlatılmasıdır. 2023’deki yatak sayısının 800 bin civarında tutulması isabetlidir. Buna karşılık sezon uzatılması ve bu sayede yıllık doluluk oranları arttırılması suretiyle yılda gelen toplam yabancı turist sayısı 20 milyon civarında olacaktır ve bu rakam dünya turizmin yaklaşık % 1,5’lük payı demektir. Bu rakama 5 milyon civarında yerli turistin ilave edilmesi suretiyle 25 milyon civarına ulaşılması mümkündür.

Turizm sektörünün Antalya ilinin yanı sıra bölgenin genelinde yaygınlaşacak ve Burdur ve Isparta illeri de buna dahil olacaktır.

Turizmde destinasyon yönetimine geçilecektir. Turizmde çeşitlilik artacaktır. Gastronomi, sağlık turizmi, kongre ve fuar turizmi çok daha artacaktır. En az 5000 kişinin aynı anda toplanabildiği bir kongre merkezi yapılacak, mevcut fuar merkezinin alanı 50 hektara çıkacak, kapalı alanı ise 80.000 m2’ye ulaşacaktır.

İleri teknolojiye dayalı tarım sektörü yaygınlaşacaktır. Antalya bölgesinde şu anda 15000 hektar olan sera varlığı en az 25000 hektara ulaşacaktır. Yoğun seracılık yapılan Kumluca, Demre, Gazipaşa gibi bölgelerde yatay genişleme duracak, bunun yerini birim alana daha fazla yatırım gerektiren modern seracılık alacaktır. Yaş meyve ve sebze üretiminin en az % 25 ‘i ihracata yönelik olacaktır.

Tarım sektörü genelde bir bütün olarak gelişecek, sahil kesiminde tahıl üretiminin yerini ülkemiz bitkisel yağ açığının kapatılması amacıyla özel olarak teşvik edilen ayçiçeği ve kanola çeşitleri almaya başlayacaktır.

Bu gelişmenin Burdur ve Isparta illerini kapsayan yayla kesiminde de sürmesi beklenmektedir. Bu bölgelerde açık tarla sebzeciliği ve bodur fidan türlerinin kullanıldığı modern meyvecilik hızla gelişecektir.

Tümüyle bakıldığında Antalya GSMH’sında %15’lik paya ulaşacak tarım sektörü, turizmden sonra ikinci önemli sektör olma konumunu sürdürecektir.

Antalya ilinde Ticaret Sektörü bugünkü haliyle ağırlıklı olarak turizm sektörüyle paralel giden bir sektördür. 2023 Yılına geldiğimizde diğer sektörlerin ağırlık kazanmasıyla daha dengeli hale gelecektir. Turizm haricindeki Ticaret sektörünün GSMH’deki bugünkü payı olan % 10, 2023’e kadar % 14’e yükselecektir. Turizm sektörüne yönelik sanayi sektörü gelişecek, o da özellikle toptan ticaret sektörünün gelişmesini getirecektir.

Sanayi sektörünün GSMH’deki payı il bazında % 6’dan % 12’ye yükselecektir. Kent içindeki artan nüfusun önemli bir bölümü sanayi sektöründe istihdam imkanı bulacaktır. Sanayi sektörü özellikle kuzeydeki organize bölgelerinde yoğunlaşacaktır. Alanya, Manavgat ve Finike civarında 3 yeni organize sanayi bölgesi daha kurulacaktır.

AB üyesi olmamızın sonucu olarak, Antalya’da yerleşik yabancı nüfus artacak ve AB’li KOBİ’ler daha ekonomik şartlarda üretim imkanı bulmalarından dolayı buraya gelecektir. Kuzeydeki organize sanayi bölgelerinde istihdam edilenlerin sayısı 25000‘i bulacaktır. Bunlar çoğunlukla imalat sektörüne ait 500 kişiye kadar istihdam sağlayan işletmeler olacak önemli bir kısmı ana sanayiye mal veren yan sanayi nitelikli kuruluşlar olacaktır. Bunların yanı sıra mobilya sektörü, konfeksiyon sektörü, gıda sektörü ve hafif ölçekli kimya sektörü gibi nihai tüketiciye yönelik imalat yapan firmalar bulunacaktır.

Antalya Serbest Bölgesi çevresindeki alanların katılımıyla 100 hektar civarına ulaşacak ve yaklaşık 8000 kişinin istihdam edildiği ve 2,5 Milyar $ işlem hacmine sahip bir bölge olacaktır.

Yat limanlarının kapasitesi 5000’e çıkarılacak, buna bağlı yat bakım ve onarım sektörü gelişecektir. Artan yat sektörüne bağlı olarak Antalya Yat tasarım ve imalat merkezi olacak, üniversitelerde bu dalda branşlar bulunacaktır.

Antalya Limanı özel sektörce işletilen ve yılda 10 milyon ton yükleme boşaltma yapılan ve önemli ölçüde konteyner trafiğine sahip bir liman hüviyetine girecektir.

İleri teknoloji konusunda üniversitelerle yakın ilişki içerisinde olan Teknopark’ta Nanoteknoloji, Gen teknolojisi, Mikroelektronik, Biyomedical, Yazılım konularında çalışan 100’e yakın firma bulunacaktır. Yazılım sektöründe çalışan mühendislerin sayısı 500 civarında olacaktır.

Antalya Havacılık sektöründe Ortadoğu bölgesindeki en önemli 5 merkezden birisi olacaktır. Antalya Havalimanı yılda 60 Milyon civarında yolcu trafiği (gelen ve giden) ile dünyadaki en büyük 50 havalimanı arasında yer alacaktır. Bunun için Antalya Havalimanı pist ve terminalleri o tarihteki en büyük kapasiteli (800 – 1000 kişilik) uçakların inip kalkmasına müsait hale getirilecektir. Bu sayede çok önemli bir havacılık sektörü gelişecek ve GSMH’ya önemli katkıda bulunacaktır. Havalimanına bitişik büyük bir uçak tamir ve bakım üssü ve pilot eğitim merkezi, orta ölçekli bir kargo merkezi ile yine bunu destekleyen ve azami 5 km mesafede büyük bir kargo merkezi inşa edilecektir. Kargo uçakları civardaki ülkelere (Rusya, Ortadoğu ve Türki Cumhuriyetler) yönelik yaş meyve ve sebze ile diğer ihraç mallarını taşıyacaktır. Havalimanının gelişmesine bağlı olarak en az 5000 kişilik ilave istihdam sağlanacaktır.

Kentleşme

Şu andaki (2006 Haziran) Büyük Şehir Belediyesi sınırları esas alınmak suretiyle Antalya kent nüfusunun 2023’e kadar azami 1,5 milyon olması düşünülmektedir. Nüfus artışının kontrollü olması şehrin sağlıklı gelişmesi açısından elzemdir. Göç zaman içerisinde mutlaka yavaşlayacak ve 2023 yılında azami % 0,5 seviyesinde olacaktır. 2023’de Antalya il nüfus artışı yıllık % 1’i geçmeyecektir. 2023 Yılına kadar özellikle göç yoluyla gelenlere kentlilik bilinciyle ilgili sistemli eğitim verilmeli ve bu tarihe kadar burada yaşayan herkes gerçek anlamıyla “Antalya’lı” olması sağlanacaktır. Bu konu Sivil Toplum Kuruluşları, Kent Konseyi, Yerel Yönetimler ve İl Özel İdareleri tarafından en öncelikli konular arasında yer alacaktır.

Antalya kentinin yeni yerleşim yerleri daha ziyade kuzey ve doğu bölgelerinde olacak, merkez bölgeleri ve batı bölgelerine ilave fazla nüfus yüklemesi yapılmayacaktır. Kuzey bölgesinde en az 250 bin ve doğu bölgesinde 150 binlik nüfusa yeterli yeni yerleşim bölgeleri oluşturulacaktır. Özellikle kuzey bölgesinde organize sanayi bölgelerinin gelişimi ile burada kurulacak yeni bir üniversiteye yakın yeni konut alanları ulaşım açısından da kolaylıklar sağlayacaktır.

Yeni konut alanlarında alçak katlı yapılaşma, geniş alanlı, seyrek dağılımlı bir yerleşim esas olacaktır. Binaların tüm altyapı çalışmaları önceden tamamlanmak suretiyle ve geniş yeşil alanlar bırakılmak suretiyle planlama yapılacaktır. Antalya’ya gelecek hızlı trenin ana istasyonu kuzey bölgesinde kurulacaktır.

Antalya kentinde 1500 hektardan fazla yeşil alan bulunacak ve bunların coğrafi dağılımı kent yerleşim yerlerine uyumlu olacaktır. Kent içerisinde, özellikle okul çevrelerinde ve bünyesinde çok sayıda spor tesisi bulunacaktır.

Antalya’nın mevcut yeşil alanları ve doğal kaynaklarının muhafaza edilmesine azami özen gösterilecektir. Kentleşme uğruna son 50 yılda olumlu gelişmeler olmuştur ama çok önemli hatalarda yapılmıştır. Aynı hatalar tekrar edilmemeli, tarım alanlarının, narenciye bahçelerinin, su kaynaklarının korunmasına titizlikle uyulmalı ve rant baskısının bunların tahribatına yol açmasına müsaade edilmemelidir.

Yeni yapılan Antalya Çevre Düzeni Planı bu prensipler doğrultusunda oluşturulmalı ve bu planın daha sonra değiştirilmemesi için gerekirse kanuni düzenleme yapılmalıdır. İmar planı tadilatları konusunda yerel yönetimler yetkili olmalı ama tadilatlar çok titizlikle yapılmalı ve hiç bir surette ana prensiplerin bozulmasına müsaade edilmemelidir.

Ulaşım

2023 Yılında, Antalya‘nın Ankara, İstanbul ve İzmir’le otoyol bağlantısı tamamlanmış, hızlı tren bağlantısı mevcut, havalimanı dünyanın ilk büyük 50 havalimanı arasına girmiş, AB’deki önemli kentlerin tamamına ve ABD’deki bazı şehirlere direkt tarifeli uçak seferleri konmuş, kurvaziyer gemilerin sıklıkla uğradığı, Akdeniz’in önemli limanlarına feribot seferlerinin yanı sıra kıyı ilçeleri arasında küçük vapur seferleri mevcut, kent içi ulaşımında da raylı sisteme kavuşmuş bir ili hayal ediyoruz.

Ulaşım Hariç Diğer Altyapı

Antalya’nın tüm önemli yerleşim birimlerine doğal gaz gelecektir. 2023’e gelindiğinde kanalizasyon, su, elektrik ve telekomünikasyon konuları tamamen çözülmüş olacaktır.

Antalya 2023 yılında yaklaşık 20 Milyar KWh elektrik enerjisi tüketecektir. Sağlıklı ve güvenilir enerji için ulusal enterkonnekte şebekeye mevcutlara ilave en az 3 noktadan daha bağlantı yapılacaktır. Enerji güvenirliğini sağlamak için Antalya bölgesinde toplam kapasitesi 1000 MW’dan az olmayan en az iki büyük doğal gaz santralın yanı sıra mevcut hidrolik potansiyelden istifade edilerek toplam 500 MW ilave hidrolik santral kurulacaktır.

2023 Yılına kadar dünyada güneş enerjisi teknolojisi çok daha ilerleyecek, bu sayede solar enerji kullanımı çok daha ucuzlayacak ve yaygınlaşacaktır. Özellikle turistik tesislerde akıllı sistemler yaygınlaşacak ve yakıt hücresi sistemlerine dayalı paket çözümler ve güneş enerjisi sistemleri yaygınlaşmasıyla kendi kendine yeterli olma oranı artacaktır.

Antalya’da güneş enerjisi teknolojisi hem üretim hem de kullanımı anlamında yaygınlaşacaktır. Yenilenebilir enerji kaynakları arasında Rüzgar enerjisi de yaygınlaşacaktır. 2023‘e kadar bu bölgede asgari 50 MW civarında rüzgar türbini kurulacaktır.

Su kaynakları konusunda Antalya’nın potansiyeli kendisine fazlasıyla yeterli durumdadır. Bu anlamda bir kaynak problemi olması düşünülmemektedir. Burada en fazla dikkate alınması gereken husus bu kaynaklara zarar verilmemesi ve su kullanmak amacıyla ekolojik alanların bozulmaması ve sulak alanların muhafaza edilmesidir. 21. yüzyılda su en önemli stratejik silahlardan birisi olacaktır ve Antalya’nın bu değerli varlığının gelecek nesillere aktarılması çok önemlidir.

 

Evsel ve sanayi atıkları ve kanalizasyon konusunda ileri teknolojiler gündeme gelecektir. Başta Antalya Kenti olmak üzere tüm önemli yerleşim yerlerinde atık işleme tesisleri olacak ve atıklar konusu bir problem olmayacaktır. Her halükarda en başta ifade edilen doğal çevrenin korunması en öncelikli görevimizdir ve atıkların bunu bozmasına hiçbir şekilde müsaade edilmeyecektir. 2023 Yılında muhtemelen paket atık işleme sistemleri de gündeme geleceği için gerek turistik tesislerde ve gerekse konutlarda atıkların miktarı ve türü bugünküne göre oldukça farklı olacak bunların önemli bir kısmı yerinde işlenecektir.

İleri teknolojiler sayesinde telekomünikasyon konusunda bir sorun olacağı düşünülmemektedir. Bu konuda zaten özel sektör çalışmakta olup, talep doğrultusunda altyapının zamanında hazır olacağı düşünülmektedir.

Spor

Antalya 2023 yılına kadar Akdeniz Olimpiyatlarını organize edecektir. Olimpiyat tesisleri içerisinde 30,000 kişilik stat yer alacaktır.

Antalya’da yaşayan tüm gençlere istedikleri spor branşında kendilerini geliştirme imkanı yaratılacaktır.

Yelken, yüzme ve diğer su sporlarında önemli bir merkez olacaktır.

Toplam 30 golf sahası olacak ve yılda en az 2 önemli uluslararası golf turnuvası Antalya’da yapılacaktır.

Tenis branşında Antalya’dan dünya klasmanında ilk 100’e giren en az bir sporcu çıkacak ve uluslararası düzeyde en az 2 turnuva Antalya’da yapılacaktır.

Belli başlı branşların tamamında (basketbol, futbol, voleybol vs..) 1. Ligde yer alan takımlar olacak ve bunların arasından Türkiye Şampiyonu takımlar çıkacaktır.

Antalya sporcularının arasından Avrupa veya Dünya rekortmenleri çıkacaktır.

Sanat

Antalya Üniversiteleri Güzel Sanatlar dallarında ülkenin en önde gelen üniversiteleri arasında yer alacaktır.

Yılda en az 5 değişik sanat festivali yapılacaktır.

Antalya Senfoni Orkestrası ve Opera ve Balesi Avrupa düzeyinde üne sahip olacaktır.

Yalnızca Antalya kentinde en az 10 sanat galerisi bulunacaktır.

Antalya’da öğrenim gören her öğrencinin en az bir sanat dalına ilgi göstermesi ve kendisini yetiştirmesi sağlanacaktır.

Antalya’da yerleşik çok sayıda sanatçı bulunacak ve ayrıca çok sayıda konuk sanatçı gelecektir. Antalya Kaleiçi özellikle bu sanatçıların faaliyetlerini gerçekleştirdikleri ana mekân olacaktır.

Arkeoloji ve Güzel Sanatlar bölümleri Antalya’da bulunan eski kültürlere ait (Antik çağ, Roma, Bizans, Selçuklu, Osmanlı) sanata yönelik araştırmalar yapacak ve bu konuya büyük kaynak ayıracaklardır.

Kamu Hizmetleri

Etkin ve şeffaf kamu hizmet anlayışı esas olacaktır. “E-devlet” kavramı her alanda uygulanacak ve bunların kullanımı konusunda da vatandaşlar eğitilecektir. 2023 Yılında 65 yaşın altında bulunan tüm vatandaşlar bu yeni yönetim anlayışına uyum sağlamış hale gelecek ve yaşları itibariyle bu sisteme adapte olamamış vatandaşlara da kolaylık sağlayıcı “vatandaşlık büroları” bulundurulacaktır. Vatandaşlar her türlü bilgiye uzaktan erişebilecekler ve işlemlerini de bu şekilde yapabileceklerdir. Yönetimle ilgili her türlü bilgi şeffaflık doğrultusunda ve en hızlı şekilde elektronik ortamda vatandaşlara duyurulacaktır. Bunun yanı sıra önemli kamu birimlerinde 7/24 esasıyla çalışan belirli sayıda personel bulundurulacak veya bunlara telefon aracılığıyla erişim her zaman mümkün olacaktır. Yerel yönetimler, “e-vatandaş” aracılığıyla sıklıkla anket yapma imkânı bulacaklar, bu sayede yaygın ve doğrudan katılımcı demokratik bir idare tarzı uygulanmış olacaktır.

Doğrudan hizmet almayı gerektiren (sağlık vs..) konularda bekleme süresi olmayacak veya asgari düzeyde bulunacaktır.

Kamu hizmetlerinde az sayıda ve üstün nitelikli personelle idare esas olacak ve temel hizmetlerin büyük bölümü (temizlik, altyapı, güvenlik vs.) ihtisaslaşmış özel firmalarca gerçekleştirilecektir.

Sonuç

Antalya son 25 yılda kendi tarihindeki en büyük gelişim atağını gerçekleştirmiştir. Bu sayede nüfusu artmış, ekonomik anlamda büyümüştür. Ancak bu gelişme Antalya’nın tarihi ve doğal değerlerinin erozyonu tehlikesini ortaya getirmiştir.

Antalya önümüzdeki 25 yılda da aynı gelişmeyi sürdürecek ancak bunu çok daha sağlıklı biçimde yapacaktır. Bundan sonraki gelişme nicelikten ziyade nitelik yönünde olacaktır. Antalya’da her bakımdan yaşam kalitesi artacaktır.

Antalya’nın değerleri her şeyin üzerinde gelir. Gelişme uğruna bunlar kaybedilmeyecek tam tersine daha iyileştirilecektir. Antalya’nın sivil ve kamu kesiminin liderleri, yöneticiler ve burada yaşayan halk bunu elbirliğiyle gerçekleştirmeye kararlıdır.