TÜZÜK


GENEL HÜKÜMLER

 

KURULUŞ

Madde 1 Derneğin adı ANTALYA SANAYİCİ ve İŞ İNSANLARI DERNEĞİ (ANSİAD) dir.

Merkezi Antalya'dır. Şubesi yoktur.       

 

DERNEĞİN AMACI , MİSYONU, VİZYONU

                                                                                   
Madde 2 Derneğin amacı bölgemizin ve ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkıda bulunmak üzere, sanayici ve iş insanlarının sorunlarına sahip çıkarak toplumdaki öncü ve girişimci niteliklerini geliştirmek, çağdaş uygarlık hedefini esas alarak bölgesel ve sektörel potansiyellerin en iyi şekilde değerlendirilmesi için faaliyetlerde bulunmak, parlamenter, demokratik, laik ve etkin hukuk devleti anlayışı içinde, sivil toplumun kurumsallaşması ve özel girişimciliğin yaygınlaşması için çalışmaktır.

Derneğin misyonu:

a) Bölgenin öncü ve yenilikçi girişimcilerini iş birliği ve dayanışma temelinde bir araya getiren ve onları ulusal ve uluslararası platformlarda temsil eden bir kurum olarak, üyelerine küresel rekabete yönelik bilgi, eğitim, organizasyon ve strateji desteği sağlar.

b) Antalya ve Batı Akdeniz Bölgesinde küresel rekabete açık güçlü bir ekonominin ve çağdaş bir toplumsal yapının oluşumuna katkıda bulunur, bölgenin doğal ve tarihi zenginliğini koruyarak sürdürülebilir kalkınmasını amaçlar.

c) Bölgenin ülke ve dünya ekonomisiyle entegrasyonuna yönelik stratejik alt yapı yatırımlarına, endüstriyel ve teknolojik yatırımlara, yenilikçi iş modellerine ve girişimcilik faaliyetlerine öncülük eder.

d) Ülkemizin, bölgemizin ve şehrimizin ekonomik, sosyal ve kentsel sorunlarıyla ilgili olarak yetkilileri ve kamuoyunu bilgilendirir, farkındalık yaratır ve öneri geliştirir.

 

Derneğin vizyonu:

Cumhuriyet değerlerine ve Atatürk ilkelerine bağlı, hukukun üstünlüğünü gözeten, çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmış, refahın adil bölüşüldüğü, AB üyesi bir “Türkiye”;

Güçlü bir yönetişim anlayışı ile bölgenin kaynaklarını yüksek katma değere dönüştüren; sürdürülebilir kalkınmaya dayalı bir “Batı Akdeniz Bölgesi”; 

Ekonomik, sosyal ve kültürel sermayesi ile Türkiye ve Dünya ölçeğinde en yaşanabilir şehirler arasında yer alan bir “Antalya”;

Üyelerini etkili biçimde temsil eden ve destekleyen; Antalya ve Batı Akdeniz Bölgesinin “En saygın ve en güvenilir Sivil Toplum Örgütü Olma”yı benimser.

 

SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇALIŞMA KONULARI

Madde 3 Dernek, amacı doğrultusunda temsil ettiği yöre/iş dünyası kesimine öncelik vermek üzere;

a) Üyelerinin, yatırımlarının ve ihracatının önünü açacak politikaların oluşturulması ve uygulanması için gerekli girişimlerde bulunur, yol gösterici çalışmalar yapar.

b) Üyelerinin ulusal ve küresel rekabet gücünü artırıcı çalışmalar yapar. Piyasayı düzenleyen güçler arasında tekelleşmenin ve haksız rekabetin önlenmesi için çalışmalar yapar.

c) Üyelerinin ve iş dünyasının etik değerlerinin oluşturulmasına, toplumsal sorumluluk bilinciyle faaliyette bulunulmasına yönelik çalışmalar yapar.

d) Dünyadaki teknolojik gelişmeleri yakından takip eder, üyelerinin ve iş dünyasının araştırma geliştirme faaliyetlerini artırması, teknoloji üreten ve ihraç eden bir konuma gelmesi yönünde gayret gösterir, destek verir.

e) Üyelerinin ve iş dünyasının ulusal ve uluslararası boyutta belirgin ve kalıcı bir yer edinmesine yönelik faaliyetlerde bulunur.

f) Üyeleri arasında ve iş hayatında kalite ve verimlilik anlayışının gelişmesi için çaba gösterir.

g) Amacı yönünde yayınlar çıkarır.

h) Amacını gerçekleştirme yönünde yerli ve yabancı özel ve resmi kuruluşlar, üniversiteler, bilimsel araştırma kuruluşları, ticaret ve sanayi odaları, borsalar, mesleki kuruluşlar, vakıf, dernek, birlik ve benzeri kuruluşlarla iş birliği yapabilir, platformlar oluşturabilir. Amaçlarına yönelik alanlarda ulusal ve uluslararası projelerin paydaşı, tarafı veya katılımcısı olabilir.

i) Toplumda girişimcilik ruhunun yaygınlaşması için çalışmalar yapar.

j) Bölgesel gelişmişlik farklılıklarının giderilerek dengeli bir kalkınmanın sağlanması yönünde çaba gösterir, bölgesel ve sektörel planlama çalışmaları yapar. Piyasa ekonomisinin hukuki, kurumsal ve sosyal altyapısının geliştirilmesi, ekonomisinin istikrar içinde büyümesi için katkıda bulunabilir.

k) Toplumsal uzlaşma bilincinin gelişmesi, işçi ve işveren kesimlerinin ulusal kalkınmaya odaklı iş birliği ve uyum içinde birlikte çalışmaları için gerekli girişimlerde bulunur, bu yönde faaliyetler yapar.

l) Uluslararası ilişkilere önem verir, kurumsal, bölgesel, sektörel ve ulusal düzeylerde deneyim alışverişi, iş birliği ve ortak girişim olanaklarını geliştirmeye çalışır.

m) İnsan kaynakları ve doğal kaynakların teknolojik yeniliklerle desteklenerek en etkin biçimde değerlendirilmesini, verimlilik ve kalite yükselişini sürekli kılacak ortamın yaratılması yoluyla rekabet gücünün artırılmasını hedef alan, politikaların oluşturulmasına katkıda bulunur.

n) Amacını gerçekleştirme yönünde görüş ve öneriler geliştirerek bunları gerekli resmi ve özel mercilere ve kamuoyuna iletir, amacı doğrultusunda düşünce ve hareket birliği oluşturabilir.

o) Her türlü taşınmaz mal satın alabilir, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satabilir, bina ve tesis inşa ettirebilir, devlet tahvili, hazine bonosu satın alabilir.

p) Amacına uygun faaliyetlerle ilgili olarak Yönetim Kurulu kararı ile lehine ipotek de dahil olmak üzere gayrimenkuller üzerinde her nevi şahsi, ayni, irtifak, kira, şufa gibi haklar iktisap, tesis, terkin ve fek edebilir. Elde edeceği kazancı üyeleri arasında paylaştırmamak, sadece kendi amacı doğrultusunda kullanmak kaydıyla derneğe gelir kaydedebilir. Kazanç elde etmek ve örnek teşkil etmek, öncülük veya liderlik yapmak üzere Genel Kurul kararıyla anonim ortaklıklara iştirak edebilir. İktisadi işletme, kooperatif ve vakıf kurabilir, lokal açabilir, platform oluşturabilir, kamu kurum ve kuruluşları ile mevzuatın öngördüğü şartlarda ilişkiler kurabilir. Amacına uygun vakıflara üye olabilir.

r) Dernek amacını gerçekleştirmek üzere gerektiğinde yardım ve bağış alır, verir; koşullu ve koşulsuz vasiyetleri kabul edebilir.

s) Eğitim-öğretim faaliyetlerinin istihdam ve ekonomik gereksinmelerle uyumlu bir şekilde gerçekleştirilmesine destek olabilir.

t) Mesleki eğitimin ve bilimsel çalışmaların geliştirilmesi için eğitim, proje vb. çalışma ve faaliyetlerde bulunabilir.

u) Dernek, yıl içinde elde edilen gelirlerinin en az 2/3’ünü amaçlarına uygun harcar.

  

YASAK KONULAR

Madde 4 Dernek siyaset ile uğraşamaz.

 

ÜYELİK

Madde 5 Derneğin üç türlü üyesi vardır:

a) Asli Üye

b) Fahri Üye

c) Şeref Üyesi

 

ÜYE OLMA ŞARTLARI VE ÜYELİĞE GİRİŞ

Madde 6 Aşağıdaki şartları taşıyan kişiler derneğe asli üye olabilir:

a) Derneğe asli üye olmak isteyen kişiler ANSİAD web sitesi kanalıyla veya yazılı olarak başvuruda bulunurlar. 

b) 5253 sayılı yasadaki kısıtlamalara tabi olmamalıdır.

c) Aday üyeler; sektöründe ve Antalya’da iyi tanınan, iş etik kurallarına uyan, ileri teknoloji kullanan, yenilik, icat veya inovatif faaliyetlerle yüksek katma değer yaratan veya sektöründe vergi, ciro ve istihdamı ile Antalya ekonomisine katkı koyan iş insanı olmalıdır. Aday üye işinde, sosyal yaşantısında başarılı ve lider pozisyonuna gelmiş olmalıdır. Aday üyenin tahsili ve işindeki başarısı ne olursa olsun dernek üyeleriyle uyum sağlayabilmesi ve derneğe ufuk kazandırıcı yararlı yönünün olması şarttır.

d) 25 yaşını bitirmiş olmalı, firmasının kurucusu veya ortağı, firmasını temsile yetkili Yönetim Kurulu Başkanı veya Yönetim Kurulu üyesi olmalıdır.

e) Antalya ili sınırları içerisinde herhangi bir ticaret ve sanayi odasına, aktif olmak kaydıyla en az 3 yıl kayıtlı olmalıdır.

f) Aktif üyeliği devam eden veya aktif iş hayatının sona ermesiyle istifa eden üyelerin; aynı şirket bünyesinde hissedarlığı da olan 2. kuşak temsilcilerinin, adaylık başvurularında giriş aidatı alınmaz.

g) Ticaret Odası’na 5 yıldan beri kayıtlı olmak, merkezi Antalya’da bulunmak şartıyla tüzel kişiler de derneğimiz üyesi olabilir. Tüzel kişiyi ilimizde veya bölgemizde kurumunu temsil etme yetkisine sahip olan kişi temsil eder. Bu kişinin temsil yetkisi yeni bir bildirime kadar devam eder.

h) Türkiye’de yerleşme hakkına sahip yabancı uyruklu gerçek kişiler Yönetim Kurulunun uygun görmesi halinde derneğin Asli Üyesi olabilirler. Türk vatandaşlarında aranan koşullar yabancı üyeler için de geçerlidir. Bu koşullara sahip yabancı uyruklu kişiler de üyelik vecibelerini yerine getirdikleri sürece seçme ve seçilme hakkına sahiptirler.

i) Yönetim Kurulu başvuru tarihinden itibaren 30 gün içinde müracaatı inceler ve karar verir. Sonucu müracaat sahibine yazılı olarak bildirir. Üyeliğin kabul ve reddi için gerekçe gösterilmesi zorunlu değildir.

 

FAHRİ ÜYELİK ve ŞEREF ÜYESİ

Madde 7     

Fahri Üyelik: Derneğe maddi ve manevi yardımda bulunan, dernekte bulunmasından kıvanç duyulacak kişiler, Yönetim Kurulu kararı ile fahri üye olurlar. 

Şeref Üyesi: Derneğin gerek kuruluş ve gerekse faaliyeti devresinde maddi ve manevi hizmetleri dokunmuş, Yönetim Kurulunca uygun bulunan kişilerdir.

a)  Antalya Valisi

b)  Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı

c)  Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Derneğin tabii şeref üyeleridir.

g)   Milletvekili, Belediye Başkanı, Ticaret ve Sanayi Odası ve Ticaret Borsası Başkanı seçilen asli üyelerimiz, seçimle geldikleri bu dönem boyunca ve kendileri arzu ederlerse Şeref Üyesi olarak kabul edilirler. Bu görevleri sonunda asli üyeliğe geri dönerler.

h)  Dernekte 25 yıl üyeliği bulunan ve 70 yaşından gün almış, aynı zamanda üyelik şartlarını yerine getirmiş olan üyeler Yönetim Kurulu kararı ile Şeref Üyesi olarak payelenebilir.

İleride Antalya'da ayrıca Sanayi Odası kurulursa bu odanın yönetim kurulu başkanı da derneğimizin şeref üyesidir. Dernekler Kanunu’nun öngördüğü kişiler için, bağlı bulunduğu kuruluşların veya üst makamların görüş ve onayı alındıktan sonra Yönetim Kurulu kararınca hazırlanan üyelik belgeleri kendilerine verilir.

 

ÜYELİĞE GİRİŞ

Madde 8 Bu madde 6. madde ile birleştirilmiştir. 27 Mart 2021 tarihli Genel Kurul kararıyla bu madde kaldırılmıştır.

 

ÜYELİKTEN ÇIKMA

Madde 9 Hiç kimse dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla dernekten çıkma hakkına sahiptir. Ancak çıkma talebinde bulunan üye, müracaat tarihine kadar üyelik vecibelerini yerine getirmiş olmalıdır. Bu zorunluluğa uyulsun veya uyulmasın üyelikten çıkma talebinin yazılı olarak yapıldığı tarihten itibaren ilgilinin üyeliği kendiliğinden düşer.

 

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA

Madde 10 

a) Fiili ehliyetini kaybettiği tespit edilenlerle, derneğin tüzük ve kararlarıyla maksat ve gayesine aykırı hareket eden, şeref ve haysiyeti kırıcı bir fiil işleyen, dernek üyelerinin huzurunu bozan, üye aidatını cari yıl sonuna kadar (31 Aralık) kapatmamış olan, Yönetim Kurulunun bir defa yazılı bildirimine rağmen ihtara konu aidatın tamamını ödemeyen üyeler Yönetim Kurulunun müracaatı, Haysiyet Divanı’nın onayı ve Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.

b) Üyelik için kanunda ve tüzükte aranılan nitelikleri sonradan kaybedenlerin dernek üyeliği kendiliğinden sona erer. Bu husus Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır ve üyeye yazılı olarak duyurulur. Üyenin bu geçici ayrılık halinin kalkması durumunda Yönetim Kurulu tarafından giriş aidatı alınmaksızın üyelik hakkının devamına karar verilebilir. Eski üyenin derneğe geri dönmesi halinde giriş aidatı alınmaz. Dernekten ihraç edilen üyeler bu tanıma girmez.

c) Üyelikten çıkan veya çıkarılan üye, dernek mal varlığından hak iddia edemez.

d) Üyelikten herhangi bir sebeple çıkarılan veya üyeliği sona eren her ilgili kararın kendisine tebliğini takip eden 30 gün içinde ilk genel kurulda konunun görüşülmesi için itiraz etme hakkına sahiptir. Genel Kurulun kararı kesindir. Genel Kurulun kararına ilgili mahkemelere müracaatla itiraz edilebilir.

 

ÜYELİK HAKLARI

Madde 11

a) Üyeler, derneğin olağan ve olağanüstü genel kurullarına katılır, müzakerelere iştirak eder.

b) Yönetim Kuruluna veya genel kurula her türlü idari, sosyal ve iktisadi tekliflerde bulunur.

c) Derneğin organlarına seçilir.

d) Derneğin tertip ettiği her türlü konferans, toplantı, seyahat ve faaliyetlerden istifade eder.

e) Fahri üyelerle, Şeref üyelerinin seçme ve seçilme hakları yoktur.

f) Üyelerin yıllık aidatları her yıl yapılan Genel Kurul da günün şartlarına uygun olarak, Genel Kurulca tespit edilir.

 

ÜYELİK AİDATI

Madde 12 Dernek üyelerinden üyeliğe girişte bir defaya mahsus olmak üzere ilgili yılın aidatının iki katı giriş aidatı peşin olarak alınır. Üyelik aidatı 01 Ocak’tan itibaren geçerli olmak üzere Genel Kurulun tespit edeceği miktarda belirlenir. Yıllık aidatın Yönetim Kurulunca belirlenen vadelerde ödenmesi zorunludur. Fahri ve Şeref Üyelerinden giriş aidatı ve yıllık aidat alınmaz. Üyelik aidatı cari yıl içinde ödenmiş olmalıdır. 1 Yıllık aidatını ödemeyen üye Genel Kurula kabul edilmez, oy kullanamaz, aday üye önerisinde bulunamaz ve takiben üyelik haklarını kaybeder.

 

DERNEĞİN ORGANLARI

Madde 13 Derneğin organları şunlardır:

a) Genel Kurul

b) Yönetim Kurulu

c) Denetleme Kurulu

d) Haysiyet Divanı

 

GENEL KURUL

Madde 14 Genel Kurul, derneğin oy verme hakkını taşıyan, asli üyelerin tamamından teşekkül eden en yüksek organdır. Genel Kurul her yıl Ocak ayında olağan olarak toplanır. 2018 Yılı Ocak ayında yapılan Genel Kurul itibariyle zorunlu organlar 3 yılda bir seçilir. Yönetim Kurulu veya Denetleme Kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinin 1/5’inin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır.  

 

GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI ŞEKLİ

Madde 15 Olağan Genel Kurul her yıl OCAK ayında toplanır. Genel Kurul, Yönetim Kurulu’nca en az 15 gün önceden toplantıya çağırılır. Bu amaçla toplantının günü, saati, yeri ve gündemi üyelere bildirilir.

 

TOPLANTI YERİ

Madde 16 Genel Kurul toplantısı dernek merkezinin bulunduğu yerde yapılır.

 

GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILMASI VE USULÜ

Madde 17 Genel Kurula katılacak üyeler, Yönetim Kurulunca tanzim edilmiş listedeki adlarının karşısını imzalayıp toplantıya girerler. Çoğunluk sağlanamazsa toplantı ilanda belirtilmiş bulunan güne tehir edilir. İkinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Çoğunluk sağlanınca toplantı Yönetim Kurulu Başkanı veya bir yönetim kurulu üyesi tarafından açılır. Açılıştan sonra kongre divanı teşkil edilir. Kongre divanı bir başkan ve iki katipten oluşur. Divan üyeleri açık oyla seçilir. Toplantının yönetimi bu kurula ait olup, toplantı sonunda toplantı ile ilgili tüm evrak ve belgeler seçimle gelen yönetim kurulu üyelerine kurul tarafından teslim edilir.

Derneğin her üyesinin bir oy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kullanır. Üyenin tüzel kişi olması durumunda temsile yetkili kişi tüzel kişi adına oyunu kullanır. Genel kurulda kongreye katılma hakkı bulunan asil üyeler dışında her ne ad olursa olsun diğer üyelerin oy hakkı yoktur. Toplantıya katılan üyeler dernek ile kendisi, eşi, üst soyu ve alt soyu arasındaki hukuki işlem veya uyuşmazlıklarla ilgili kararlarda oy kullanamaz.

Genel kurul kararlarını toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alır. Ancak tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları toplantıya katılan üyelerin 2/3 çoğunluğuyla alınabilir.

Toplantıda hazır bulunan ve kanuna veya tüzüğe aykırı olarak alınan genel kurul kararlarına muhalif olan her üye karar tarihinden başlayarak bir ay içinde; toplantıda hazır bulunmayan her üye kararın alındığı tarihten itibaren üç ay içinde ve kararı öğrenmesinden itibaren bir ay içinde mahkemeye başvurmak suretiyle kararın iptalini isteyebilir. Diğer organların kararına karşı dernek iç denetim yollarına başvurulmadıkça ve genel kurul karar vermedikçe iptal davası açılamaz. Genel kurul kararlarının yok veya mutlak butlanla hükümsüz sayıldığı durumlar saklıdır.     

 

GENEL KURULUN GÖREV ve YETKİLERİ

Madde 18    

a) Genel Kurul derneğin en yetkili karar organı olup, genel kurul gündeminde yer alan maddeleri görüşür. Ayrıca, toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuları gündeme alır,

b) Derneğin ana tüzüğünü değiştirir. Tüzük değişikliğine karar verecek genel kurulun birinci toplantısında hazır bulunan üyelerin sayısı kongreye katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3’ünden az olamaz. İkinci toplantısında hazır bulunan üye sayısı ise yönetim ve denetim kurulu üye sayısı toplamının iki katından az olamaz. Her iki toplantıda da karar yeter sayısı hazır bulunanların 2/3’ünden az olamaz. 

c) Dernek organlarını seçer,

d) Yönetim ve Denetleme Kurulu raporlarını görüşür, bütçenin müzakeresi ve kabulü ile bu kurulları ibra eder,

e) Tüzüğün 3. maddesinde belirtilen faaliyet alanları ile ilgili konularda karar verir veya bu konularda Yönetim Kuruluna yetki verir,

f) Aynı gayeyi taşıyan derneklerin oluşturacağı federasyonlara katılmak veya katılmamak hakkında karar verir,

g) Derneğin feshine karar verir,

h) Üyelikten çıkarılma konusundaki müracaatlarda son kararı verir,

i) Derneğin diğer organlarının faaliyetlerini denetler ve haklı bir sebep gördüğünde görevlerine son verir,

j) Derneğin dışardan denetlenmesi durumunda denetçilere verilecek ücret konusunu 5253 sayılı yasadaki şartlar dahilinde karara bağlar ve gerektiğinde bu yetkiyi kullanmak üzere Yönetim Kuruluna yetki verir,

k) Mevzuatın kendisine vermiş olduğu diğer hususları görüşür ve karara bağlar.

 

YÖNETİM KURULU

Madde 19 Yönetim Kurulu üç yıllık süre için seçilir. 9 asil, 6 yedek üyeden teşekkül eder. Gizli oyla seçilir. Asil üyelerden boşalan yere, yedek üyelerin çağırılması zorunludur. Yönetim Kurulu ilk toplantısında, kendi arasından bir başkan, iki başkan yardımcısı, bir genel sekreter, bir toplantı yönetmeni, bir mali yönetmen, bir genel sekreter yardımcısı, bir mali yönetmen yardımcısı, bir toplantı yönetmen yardımcısı seçerek vazife taksimi yapar. Yönetim Kurulu üyesi sayısındaki boşalmalar yedek üyelerle tamamlanır. Buna rağmen Yönetim Kurulu üye sayısı, yarının altına düşerse, genel kurul kalan Yönetim Kurulu üyeleri veya Denetim Kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrı yapılmazsa üyelerden birinin istemi üzerine sulh hakimi üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir. Yönetim Kurulu, derneğin yürütme organıdır.

 

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV ve YETKİLERİ

Madde 20    

a) Yönetim Kurulu Derneği temsil eder, bu hususta kendi üyelerinden bir veya bir kaçına yetki verebilir.

b) Genel Kurulu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırır. Gündemlerini, çalışma raporlarını ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlar ve genel kurula sunar.

c) Derneğe üye alınmasına veya çıkarılmasına karar verir.

d) Derneğin gelir-gider hesaplarına ait işlemleri yapar veya yaptırır.

e) Dernek amaçlarının gerçekleştirilmesi için çalışmalar yapar, bunun için teşkil edilmiş görevlilerin ve diğer organların yetki ve sorumluluklarını düzenler. Bunlar arasındaki koordinasyonu sağlar.

f) Yönetim Kurulu belirli gün ve saatte olmak üzere ayda en az bir defa en az 5 üye ile toplanır ve 5’den az olmamak üzere Yönetim Kurulu üye sayısı salt çoğunluğu ile karar verir. Ancak karar yeter sayısı hiçbir şekilde 5’den az olamaz. Alınan kararlar, karar defterine işlenir ve toplantıda mevcut olanlar tarafından imzalanır. Mücbir bir sebep olmaksızın, ardı ardına üç yönetim kurulu toplantısına gelmeyen üye, yazı ile ikaz edilir. Yazılı ikaz sonrasında değişik tarihlerde 3 toplantıya gelmeyen üye istifa etmiş sayılır.

g) Derneğin Faaliyet Alanlarını belirleyen Tüzüğün 3.Maddesi (n, o, p) paragraflarında belirlenen konulardaki işlemleri yapar.

h) Faaliyet yılı sonunda bir önceki yıla ait beyannameyi mülki amirliğe zamanında verir.

i) Bütçedeki fonlar ve maddeler arasında aktarma yapar.

j) Yönetim Kurulu, Genel Kurul toplantısını müteakip en geç 30 gün içinde Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu ile derneğin diğer organlarına seçilen asil ve yedek üyeleri Mülki İdare amirliğine bildirir.

 

İMZA YETKİSİ

Madde 21 Yönetim Kurulundan veya dernekten çıkacak her türlü evrak, başkan yokluğunda başkan vekili tarafından imzalanır. Bankadan çekilecek paralar için iki imza gereklidir. Yetkili imzalar Yönetim Kurulunca bankaya bildirilir. Günlük işlerin yürütülmesi için dernek kasasında; Genel Kuruldan geçen tahmini bütçenin 0,005’i (binde 5) kadar para bulundurulabilir. Genel Kuruldan sonraki ilk Yönetim Kurulu toplantısında bu miktar için Yönetim Kurulu kararı alınır.

 

GELİRLER-GİDERLER, GELİR-GİDERDE VE BORÇLANMADA USUL

Madde 22 Derneğin gelirleri, üye aidatı, bağış ve yardımlar ile amaçları doğrultusunda yapacağı diğer faaliyetler ve mal varlığından elde edilen gelirler, Dernek amacındaki belirlenen hususları gerçekleştirmek içim Yardım Toplama Kanununa göre elde edilecek gelirlerdir. Derneğimiz Mülki Amirliğe önceden bildirmek şartıyla yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan ayni ve nakdi yardım alabilir. Yurtdışından yapılacak nakdi yardımların mutlaka bankalar aracılığı ile alınması zorunludur. Dernek gelirleri Alındı Belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır.  Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile toplanması halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler, Alındı Belgesi yerine geçer. Alındı belgeleri ve harcama belgelerinin beş yıl saklanması zorunludur.

Dernek gelirlerini toplayacak kişiler Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir ve bunlar adına Yetki Belgesi düzenlenir.

Dernek, İşletme Hesabı esasına göre:

1.     Üye Kayıt Defteri

2.     Karar Defteri

3.     İşletme Hesabı Defteri

4.     Evrak Kayıt Defteri, tutar.

Ancak; gelirlerin Maliye Bakanlığınca belirlenen hadleri aşması halinde, Bilanço esasına göre defter tutulur. O takdirde;

1.     Üye Kayıt Defteri

2.     Karar Defteri,

3.     Yevmiye Defteri

4.     Büyük Defter

5.     Envanter Defteri

6.     Evrak Kayıt Defteri

7.     Alındı Belgesi Kayıt Defteri

8.     Demirbaş Defteri’nin tutulması gerekir.

Hesap Dönemi: Derneğimizin gelir gider hesapları bir takvim yılı olup, 01 Ocak’tan başlar 31 Aralıkta sona erer.

Tasdik Zamanı: Her hesap dönemi sonunda, tüm defterler dernek birimine veya notere tasdik ettirilir.

Dernek amaçlarını gerçekleştirmek üzere borçlanabilir. Borçlanma genel kurulun yönetim kuruluna konu ve miktar belirterek yetki vermesi halinde mümkün olabilir. Borçlanılacak miktar derneğin bütçesinin yarısından fazla olamaz. Borçtan üyeler eşit olarak sorumludur.

 

DENETİM KURULU ve İÇ DENETİM

Madde 23 Genel kurul tarafından üç yıl için seçilen 3 asil, 3 yedek üyeden meydana gelir.

Derneğin iç denetimi ise, Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu tarafından yapılır. Ayrıca Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu derneğin iç denetimini bağımsız denetim kuruluşlarına da yaptırabilir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya bağımsız bir denetim kuruluşunun denetim yapması halinde, Denetim Kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Denetim Kuruluşuna, denetiminden dolayı ödenecek ücret Yönetim Kurulunca ödenir. Bu ücretin günlüğü birinci derecedeki devlet memurlarının yurt içi geçici görev yolluğundan fazla olamaz.

 

DENETLEME KURULUNUN VAZİFELERİ

Madde 24

a) Denetleme Kurulu, derneğin tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdüreceği belirtilen çalışma konuları ve doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kuruluna ve toplandığında Genel Kurula sunar.

Denetim Kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi zorunludur.

b) Gerektiği yerde Yönetim Kurulu toplantılarına, müzakerelerine iştirak eder, fakat oy kullanamaz.

 

HAYSİYET DİVANI

Madde 25 Derneğin tecrübe sahibi, çevresinde hürmet ve itimat kazanmış üyeleri arasından üç yıl için genel kurulca seçilen 5 asil ve 5 yedek üyeden teşkil olur. Divan ilk toplantısında kendi arasından bir başkan seçer.

Madde 26 Haysiyet Divanı,

a) Yönetim Kurulunun yazılı talebi ile,

b) Dernek üyelerinin 1/5'inin yazılı istekleri ile toplanır. Başkan hariç, asgari 3 üye Haysiyet Divanının nisabıdır. Kararlar ekseriyetle alınır. Eşitlik halinde başkanın iştirak ettiği karar kabul edilir.

c) Haysiyet Divanı inceleme yapabilmek için ilgili üyelerin ve kuralların mütalaasını isteyebilir veya bunları şifahen dinleyebilir. Bu husustaki tutanaklar tamamen gizli olarak muhafaza edilir.

Madde 27 Haysiyet Divanının verebileceği cezalar şunlardır:

a) Yazılı ihtar,

b) Dernekten ihraç.

Haysiyet Divanı'ndan ceza almış olan bir üye, hakkında verilen karara bir defa olmak üzere genel kurula itiraz edebilir. Genel Kurul gündemine alınan itiraz müzakereden sonra kapalı oyla oylanır. Genel kurulun vereceği karar nihaidir. Haysiyet Kuruluna yapılan itiraz icraı durdurmaz. Haysiyet Divanının kararlarını Yönetim Kurulu yürütür. Haysiyet Divanından ceza almış bir üye derneğin genel kurulunca seçilen organlarında görev alamaz.

 

DERNEĞİN FESHİ ve MAL VARLIĞININ TASFİYE ŞEKLİ

Madde 28 Dernek genel kurul kararı ile fesh edilir. Derneğin feshine karar verecek genel kurulun birinci toplantısı kongreye katılma hakkı bulunan üyelerin en az 2/3 (Üçte ikisi)’nden, ikinci toplantıda ise yönetim ve denetim kurulları üye sayısı toplamının iki katından az olamaz. Her iki toplantıda da karar yeter sayısı hazır bulunanların en az 2/3 (Üçte ikisi)’nin kabul oyu ile gerçekleşir. Derneğin feshine karar veren genel kurul derneğin mal, para ve haklarının tasfiyesi için üç kişilik bir tasfiye komisyonu seçer. Bu komisyon fesih kararını müteakip derneğin para, mal ve haklarının nereye devredileceğine dair genel kurulda bir karar çıkmış ise buna göre hareket eder.

Genel kurul tarihini takip eden 30 gün içinde tasfiye işlemi yapılarak netice mülki amirliğe bildirilir.

Derneği fesh eden genel kurulda derneğin para, mal ve haklarının nereye devredileceğine dair herhangi bir karar alınmamış ise veya derneğin kendiliğinden sona erdiği tespit edilirse para mal ve hakları ANTEV ( Antalya Eğitim ve Araştırma Vakfı)na devredilir.

Dernek mahkeme kararı ile fesh edilmesi halinde para, mal ve hakları mahkeme kararıyla kanuni engel yoksa ANTEV’e devredilir. ANTEV’e devirde kanuni engel olursa mahkemece derneğin para, mal ve hakları derneğin amacına en yakın ve kapatıldığı tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Fesh edilmesi için hakkında soruşturma veya dava açılmış ise fesih ve buna bağlı olarak dernek mallarının devrine dair bir karar alındığı takdirde, soruşturma ve dava sonuçlanıncaya kadar devir işlemi yapılmaz.

 

GENEL HÜKÜMLER

Madde 29 Bu tüzükte bulunmayan hususlarda 5253 sayılı Dernekler Kanunu ile 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.

 

KURUCULAR

Madde 30  1- Ercan EVREN                 T.C. Lara Caddesi No:8 ANTALYA

                  2- Halit AYDIN                   T.C. B.Evler Kenan Evren Bul.Derya Apt.No:68 ANTALYA

                  3- Himmet ÖCAL               T.C. Bahçelievler 139.Sok.11/A                    ANTALYA

                  4- Hüseyin ACARLIOĞLU    T.C. Üçgen Mah.Cesur Apt. 65/27  ANTALYA

                  5- Hüseyin ÇALIK              T.C. Fevzi Çakmak Cad.Antalya Apt.K:5 ANTALYA

                  6- Oğuz İKİZOĞLU            T.C. Lara Cad.Barınaklar No:187 ANTALYA

                  7- Oktay ÖZTÜRK             T.C. Kışla Mh.Anafartalar Cd.B.İşcan Apt.32/4 ANTALYA

                  8­- Osman Zeki SÖNMEZ    T.C. Gençlik Mah.30 Ağustos Cd.Nizam   Apt. ANTALYA

                  9- Sadık BADAK                T.C. Deniz Mah.121 Sok.Arafa Apt. ANTALYA

               10- Sami ATILGAN               T.C. 30 Ağustos Cad.7/14 Atılgan Apt. ANTALYA

               11- Süleyman UYSAL            T.C. Altındağ Mah.151.Sok.İlfer    Apt. 31/8 ANTALYA

 

OLAĞAN TOPLANTILAR

Madde 31 Dernek maksadını gerçekleştirebilmek için, üyeleriyle 15 günde bir yemekli olağan toplantı yapar. Bunun için şehrin muteber bir otelinin salonlarında yer ayrılır. Toplantıların yeri, tarihi ve saati Yönetim Kurulu tarafından üyelere yazılı olarak bildirilir. Bir faaliyet döneminde yapılan olağan toplantıların sayı olarak en az ¼’üne katılmak zorunludur.  Yönetim Kurulu olağan toplantılara katılımla eş değer olabilecek diğer faaliyetleri (Sektör Grubu Toplantıları, dernekle ilgili görevlendirmeler vb..) belirlemek ve üyenin yukarıda belirtilen devam oranını yerine getirip getirmediğini tespit etmek yetkisine sahiptir. Devam kriterini sağlayamayan üyenin üyeliğine son verilebilir.  Gelecek faaliyet dönemi olağan toplantıların yemek bedelleri yıllık aidatla birlikte ödenir. Ödeme takvimi Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

 

YÜKSEK DANIŞMA KURULU

Madde 32 Yüksek Danışma Kurulu üyeleri şunlardır:

a) Dernek Yönetim Kurulu asil üyeleri

b) Haysiyet Divanı asil üyeleri

c) Denetleme Kurulu asil üyeleri

d) Yönetim Kurulu kararı ile kurulmuş Çalışma Komisyonlarının başkanları

e) Dernek kurucuları

f) Üyeliği devam eden kurucu üyeler ve şeref üyeliğine seçilen kurucu üyeler

g) Eski Yönetim Kurulu Başkanlarının tamamı

 

- Yüksek Danışma Kurulu, dernek çalışmalarıyla ilgili önemli gelişmeler veya derneğin kamuoyundaki konumunu etkileyecek hususlarda görüş belirler.

Her yıl Mayıs ve Kasım aylarında kendiliğinden toplanır. Toplantı hazırlığı ile duyuruları Yönetim Kurulu yapar. Derneğin Haysiyet Divanı Başkanı, Yüksek Danışma Kurulu toplantılarında başkanlık eder.

Yüksek Danışma Kurulu kararları tavsiye niteliğinde sayılır.

- Yüksek Danışma Kurulu kararları tüm üyelere gönderilir.

- YDK Başkanı, gerekli gördüğü hallerde Yüksek Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya davet edebilir.

 

ÇALIŞMA (HESAP) DÖNEMİ

Madde 33 Derneğin Çalışma (Hesap) Dönemi 01 Ocak da başlar ve aynı yılın 31 Aralık tarihi ile sona erer.

 

ÜST KURULUŞLARA ÜYELİK

Madde 34 Dernek, amacı doğrultusunda gücünü birleştirmek üzere, Genel Kurul kararı ile kurulmuş veya kurulacak olan federasyona kurucu üye veya üye sıfatıyla katılabilir, üyelikten ayrılabilir. Karar doğrultusunda gerekli başvuruları ve işlemleri yapabilmeye Yönetim Kurulu yetkili ve görevlidir.

Dernek, üyesi olduğu federasyonun tüzüğüne uygun olarak üyelik statüsünün gerektirdiği sayıda üye ile temsil olunur. Temsilci üyeler, Yönetim Kurulunun göstereceği adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilirler.

Dernek, kendi üyelerinden alınan yıllık aidatın üyesi olduğu federasyondaki üyelik statüsünün gerektirdiği ölçüdeki kısmını federasyon ödentisi olarak ayırır.

 

DERNEK GÖREVLİLERİ VE ÜCRETLERİ

Madde 35 Dernek hizmetleri gönüllüler veya yönetim kurulu kararı ile göreve başlatılan ücretliler aracılığıyla yürütülür. Yönetim ve Denetim Kurulu dahil olmak üzere hiçbir üyeye ücret huzur hakkı veya başka bir ad altında herhangi bir karşılık ödenemez.

 

TÜZÜĞÜN NE ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLECEĞİ

Madde 36 Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir. Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

Bu tüzük 36 (otuzaltı) maddeden ibarettir.