TÜZÜK


GENEL HÜKÜMLER     KURULUŞ

Madde 1     

Derneğin adı ANTALYA SANAYİCİ ve İŞADAMLARI DERNEĞİ (ANSİAD) dir. Merkezi Antalya'dır. Şubesi yoktur.         

DERNEĞİN AMACI                                                                                                            

Madde 2     

Derneğin amacı bölgemizin ve ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkıda bulunmak üzere, Sanayici ve İşadamlarının sorunlarına sahip çıkarak toplumdaki öncü ve girişimci niteliklerini geliştirmek, çağdaş uygarlık hedefini esas alarak bölgesel ve sektörel potansiyellerin en iyi şekilde değerlendirilmesi için faaliyetlerde bulunmak, parlamenter, demokratik, laik ve etkin hukuk devleti anlayışı içinde, sivil toplumun kurumsallaşması ve özel girişimciliğin yaygınlaşması için çalışmaktır.  

AMACI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN DERNEKÇE ÇALIŞMA SÜRDÜRÜLECEK ÇALIŞMA KONULARI ve BİÇİMLERİ İLE FAALİYET ALANLARI

Madde 3   

Dernek, amacı doğrultusunda temsil ettiği yöre/iş dünyası kesimine öncelik vermek üzere;

a)    Üyelerinin, yatırımlarının ve ihracatının önünü açacak politikaların oluşturulması ve uygulanması için gerekli girişimlerde bulunur, yol gösterici çalışmalar yapar

b)    Üyelerinin ulusal ve küresel rekabet gücünü artırıcı çalışmalar yapar. Piyasayı düzenleyen güçler arasında tekelleşmenin ve haksız rekabetin önlenmesi için çalışmalar yapar.

c)    Üyelerinin ve iş dünyasının etik değerlerinin oluşturulmasına, toplumsal sorumluluk bilinciyle faaliyette bulunulmasına yönelik çalışmalar yapar

d)    Dünyadaki teknolojik gelişmeleri yakından takip eder, üyelerinin ve iş dünyasının araştırma geliştirme faaliyetlerini artırması, teknoloji üreten ve ihraç eden bir konuma gelmesi yönünde gayret gösterir, destek verir,

e)    Üyelerinin ve iş dünyasının ulusal ve uluslararası boyutta belirgin ve kalıcı bir yer edinmesine yönelik faaliyetlerde bulunur

f)     Üyeleri arasında ve iş hayatında kalite ve verimlilik anlayışının gelişmesi için çaba gösterir

g)    Amacı yönünde yayınlar çıkarır

h)    Amacını gerçekleştirme yönünde yerli ve yabancı özel ve resmi kuruluşlar, üniversiteler, bilimsel araştırma kuruluşları, ticaret ve sanayi odaları, borsalar, mesleki kuruluşlar, vakıf, dernek, birlik ve benzeri kuruluşlarla işbirliği yapabilir, platformlar oluşturabilir. Amaçlarına yönelik alanlarda ulusal ve uluslar arası projelerin paydaşı, tarafı veya katılımcısı olabilir.

i)      Toplumda girişimcilik ruhunun yaygınlaşması için çalışmalar yapar

j)      Bölgesel gelişmişlik farklılıklarının giderilerek dengeli bir kalkınmanın sağlanması yönünde çaba gösterir, bölgesel ve sektörel planlama çalışmaları yapar Piyasa ekonomisinin hukuki, kurumsal ve sosyal altyapısının geliştirilmesi, ekonomisinin istikrar içinde büyümesi için katkıda bulunabilir

k)    Toplumsal uzlaşma bilincinin gelişmesi, işçi ve işveren kesimlerinin ulusal kalkınmaya odaklı işbirliği ve uyum içinde birlikte çalışmaları için gerekli girişimlerde bulunur, bu yönde faaliyetler yapar

l)      Uluslararası ilişkilere önem verir,  kurumsal, bölgesel, sektörel ve ulusal düzeylerde deneyim alışverişi, işbirliği ve ortak girişim olanaklarını geliştirmeye çalışır

m)   İnsan kaynakları ve doğal kaynakların teknolojik yeniliklerle desteklenerek en etkin biçimde değerlendirilmesini, verimlilik ve kalite yükselişini sürekli kılacak ortamın yaratılması yoluyla rekabet gücünün artırılmasını hedef alan, politikaların oluşturulmasına katkıda bulunur

n)    Amacını gerçekleştirme yönünde görüş ve öneriler geliştirerek bunları gerekli resmi ve özel mercilere ve kamuoyuna iletir, amacı doğrultusunda düşünce ve hareket birliği oluşturabilir, 

o)    Her türlü taşınmaz mal satın almak,  derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina ve tesis inşa ettirmek, devlet tahvili, hazine bonosu satın almak.

p)    Amacına uygun faaliyetlerle ilgili olarak Yönetim Kurulu kararı ile lehine ipotek de dahil olmak üzere gayrimenkuller üzerinde her nevi şahsi, ayni, irtifak, kira, şufa gibi haklar iktisap, tesis, terkin ve fek edebilir. Elde edeceği kazancı üyeleri arasında paylaştırmamak, sadece kendi amacı doğrultusunda kullanmak kaydıyla derneğe gelir kaydedebilir. Kazanç elde etmek ve örnek teşkil etmek, öncülük veya liderlik yapmak üzere Genel Kurul kararıyla anonim ortaklıklara iştirak edebilir. İktisadi işletme, kooperatif ve vakıf kurabilir, lokal açabilir, platform oluşturabilir, kamu kurum ve kuruluşları ile mevzuatın öngördüğü şartlarda ilişkiler kurabilir. Amacına uygun vakıflara üye olabilir.

r)     Dernek amacını gerçekleştirmek üzere gerektiğinde yardım ve bağış alır, verir; koşullu ve koşulsuz vasiyetleri kabul edebilir.

s)    Eğitim-öğretim faaliyetlerinin istihdam ve ekonomik gereksinmelerle uyumlu bir şekilde gerçekleştirilmesine destek olabilir.

t)     Mesleki eğitimin geliştirilmesi için eğitim, proje vb. çalışma ve faaliyetlerde bulunabilir.    

YASAK KONULAR

Madde 4      Dernek siyaset ile uğraşamaz.    

ÜYELİK

Madde 5      Derneğin üç türlü üyesi vardır:

a) Asli Üye

b) Fahri Üye

c) Şeref Üyesi    

ÜYE OLMA ŞARTLARI

Madde 6     

Aşağıdaki şartları taşıyan kişiler derneğe asli üye olabilir:

a)    Medeni hakları kullanma yetkisine sahip olmak,

b)    25 Yaşını bitirmiş olmak ve firmasının sahibi veya ortağı veya (Tüzel kişilerde) firmasını temsile yetkili Yönetim Kurulu Başkanı veya Yönetim Kurulu üyesi olmak,

c)    Meslek sahibi olmak ve Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'na 2 yıldır kayıtlı olmak. Antalya'da yatırımı bulunan firma sahiplerinin Ticaret Oda kayıtlarının başka ilde olması sakınca teşkil etmez.

d)    5253 Sayılı yasadaki kısıtlamalara tabi olmamak,

e)    Ticaret Odası’na 5 yıldan beri kayıtlı olmak, merkezi Antalya’da bulunmak şartıyla Tüzel kişiler de derneğimiz üyesi olabilir. Tüzel kişiyi, derneğe bildirilen yönetim kurulu başkanı veya imza yetkisi olan yönetim kurulu üyelerinden biri temsil eder. Bu kişinin temsil yetkisi yeni bir bildirime kadar devam eder.     

FAHRİ ÜYELİK ve ŞEREF ÜYESİ

Madde 7     

Fahri Üyelik: Derneğe maddi ve manevi yardımda bulunan, dernekte bulunmasından kıvanç duyulacak kişiler, Yönetim Kurulu kararı ile fahri üye olurlar. Fahri üyelerin sayısı 20'yi geçemez.

Şeref Üyesi: Derneğin gerek kuruluş ve gerekse faaliyeti devresinde maddi ve manevi hizmetleri dokunmuş, sayıları 10 kişiyi geçmemek üzere Yönetim Kurulunca uygun bulunan kişilerdir.

a)  Antalya Valisi

b)  Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı

c)  Antalya Defterdarı

d)  Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Yön.Kur.Bşk.

e)  Antalya Ticaret Borsası Yön.Kur.Bşk.

f)    Antalya Vergi Dairesi Başkanı     Derneğin tabii şeref üyeleridir.

g)  Milletvekili, Belediye Başkanı, Ticaret ve Sanayi Odası ve Ticaret Borsası Başkanı seçilen asli üyelerimiz, seçimle geldikleri bu dönem boyunca ve kendileri arzu ederlerse Şeref Üyesi olarak kabul edilirler. Bu görevleri sonunda asli üyeliğe geri dönerler.   İleride Antalya'da ayrıca Sanayi Odası kurulursa bu odanın yönetim kurulu başkanı da derneğimizin şeref üyesidir. Dernekler Kanununun öngördüğü kişiler için, bağlı bulunduğu kuruluşların veya üst makamların görüş ve onayı alındıktan sonra Yönetim Kurulu kararınca hazırlanan üyelik belgeleri kendilerine verilir.    

ÜYELİĞE GİRİŞ

Madde 8      Üyeliğe giriş, iki üyenin tezkiyesini ihtiva eden yazılı müracaatla olur. Yönetim Kurulu başvuru tarihinden itibaren 30 gün içinde müracaatı inceler ve karar verir. Sonucu müracaat sahibine yazılı olarak bildirir. Üyeliğin kabul ve reddi için gerekçe gösterilmesi zorunlu değildir.    

ÜYELİKTEN ÇIKMA

Madde 9      Hiç kimse dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla dernekten çıkma hakkına sahiptir. Ancak çıkma talebinde bulunan üye, müracaat tarihine kadar üyelik vecibelerini yerine getirmiş olmalıdır. Üyelikten çıkmak isteyen üyenin yazılı başvurusu Yönetim Kuruluna ulaştığı tarihi takip eden bir ay içerisinde çıkış işlemi sonuçlandırılarak müracaat sahibine yazılı olarak bildirilir. Bu zorunluluğa uyulsun veya uyulmasın üyelikten çıkma talebinin yazılı olarak yapıldığı tarihten itibaren bir ay geçmekle, ilgilinin üyeliği kendiliğinden düşer.    

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA

Madde 10 

a)    Fiili ehliyetini kaybettiği tespit edilenlerle, derneğin tüzük ve kararlarıyla maksat ve gayesine aykırı hareket eden, şeref ve haysiyeti kırıcı bir fiil işleyen, dernek üyelerinin huzurunu bozan, üye aidatını cari yıl tamamlandıktan sonra 6 ay içinde kapatmamış olan, Yönetim Kurulunun bir ay ara ile iki defa yazılı bildirimine rağmen ihtara konu aidatın tamamını ödemeyen üyeler Yönetim Kurulunun müracaatı, Haysiyet Divanı’nın onayı ve Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.

b)      Üyelik için kanunda ve tüzükte aranılan nitelikleri sonradan kaybedenlerin dernek üyeliği kendiliğinden sona erer. Bu husus Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır ve üyeye yazılı olarak duyurulur. Üyenin bu geçici engelli halinin kalkması durumunda Yönetim Kurulu tarafından geçmiş yıl borçlarının tamamını faizsiz olarak nakden ödemek koşuluyla giriş aidatı ödemeksizin üyelik hakkının devamına karar verilebilir. Üyeliği aidat ödemeksizin dondurma durumu yoktur.

c)    Üyelikten çıkan veya çıkarılan üye, dernek mal varlığından hak iddia edemez.

d)    Üyelikten herhangi bir sebeple çıkarılan veya üyeliği sona eren her ilgili kararın kendisine tebliğini takip eden 30 gün içinde ilk genel kurulda konunun görüşülmesi için itiraz etme hakkına sahiptir. Genel Kurulun kararı kesindir. Genel Kurulun kararına ilgili mahkemelere müracaatla itiraz edilebilir.    

ÜYELİK HAKLARI

Madde 11

a) Üyeler, derneğin olağan ve olağanüstü genel kurullarına katılır, müzakerelere iştirak eder.

b)    Yönetim Kuruluna veya genel kurula her türlü idari, sosyal ve iktisadi tekliflerde bulunur.

c)    Derneğin organlarına seçilir.

d)    Derneğin tertip ettiği her türlü konferans, toplantı, seyahat ve faaliyetlerden istifade eder.

e)    Fahri üyelerle, Şeref üyelerinin seçme ve seçilme hakları yoktur. Üyelerin yıllık aidatları her yıl yapılan Genel Kurul da günün şartlarına uygun olarak, Genel Kurulca tespit edilir.    

ÜYELİK AİDATI

Madde 12    

Dernek üyelerinden üyeliğe girişte bir defaya mahsus olmak üzere ilgili yılın aidatının iki katı giriş aidatı alınır. Üyeler yıllık 1.000.-TL (2005 yılı için YTL) aidat öderler. Bu rakam her sene 01 Ocak tarihi itibarı ile yönetim kurulunun tespit edeceği miktarda belirlenir. Giriş aidatı peşin olarak alınır. Yıllık aidatın ise Yönetim Kurulunca belirlenen vadelerde ödenmesi zorunludur. Fahri ve Şeref Üyelerinden giriş aidatı ve yıllık aidat alınmaz. Üyelik aidatı cari yıl içinde ödenmiş olmalıdır. 1 Yıllık aidatını ödemeyen üye Genel Kurula kabul edilmez, oy kullanamaz, aday üye önerisinde bulunamaz ve takiben üyelik haklarını kaybeder.     

DERNEĞİN ORGANLARI

Madde 13    

Derneğin organları şunlardır:

a)    Genel Kurul

b)    Yönetim Kurulu

c)    Denetleme Kurulu

d)    Haysiyet Divanı    

GENEL KURUL

Madde 14     Genel Kurul, derneğin oy verme hakkını taşıyan, asli üyelerin tamamından teşekkül eden en yüksek organdır. Genel Kurul her üç yılda bir Ocak ayında olağan olarak toplanır. Yönetim Kurulu veya Denetleme Kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinin 1/5’inin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır.       

GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI ŞEKLİ

Madde 15    

Olağan Genel Kurul üç yılda bir OCAK ayında toplanır. Genel Kurul, Yönetim Kurulu’nca en az 15 gün önceden toplantıya çağırılır. Bu amaçla toplantının günü, saati, yeri ve gündemi üyelere bildirilir.    

TOPLANTI YERİ

Madde 16     Genel Kurul toplantısı dernek merkezinin bulunduğu yerde yapılır.    

GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILMASI VE USULÜ

Madde 17     Genel Kurula katılacak üyeler, Yönetim Kurulunca tanzim edilmiş listedeki adlarının karşısını imzalayıp toplantıya girerler. Çoğunluk sağlanamazsa toplantı ilanda belirtilmiş bulunan güne tehir edilir. İkinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Çoğunluk sağlanınca toplantı Yönetim Kurulu Başkanı veya bir yönetim kurulu üyesi tarafından açılır. Açılıştan sonra kongre divanı teşkil edilir. Kongre divanı bir başkan, bir başkan vekili ve iki katipten oluşur. Divan üyeleri açık oyla seçilir. Toplantının yönetimi bu kurula ait olup, toplantı sonunda toplantı ile ilgili tüm evrak ve belgeler seçimle gelen yönetim kurulu üyelerine kurul tarafından teslim edilir.   Derneğin her üyesinin bir oy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kullanır. Üyenin tüzel kişi olması durumunda temsile yetkili kişi tüzel kişi adına oyunu kullanır. Genel kurulda kongreye katılma hakkı bulunan asil üyeler dışında her ne ad olursa olsun diğer üyelerin oy hakkı yoktur. Toplantıya katılan üyeler dernek ile kendisi, eşi, üst soyu ve alt soyu arasındaki hukuki işlem veya uyuşmazlıklarla ilgili kararlarda oy kullanamaz.   Genel kurul kararlarını toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alır. Ancak tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları toplantıya katılan üyelerin 2/3 çoğunluğuyla alınabilir.   Toplantıda hazır bulunan ve kanuna veya tüzüğe aykırı olarak alınan genel kurul kararlarına muhalif olan her üye karar tarihinden başlayarak bir ay içinde; toplantıda hazır bulunmayan her üye kararın alındığı tarihten itibaren üç ay içinde ve kararı öğrenmesinden itibaren bir ay içinde mahkemeye başvurmak suretiyle kararın iptalini isteyebilir. Diğer organların kararına karşı dernek iç denetim yollarına başvurulmadıkça ve genel kurul karar vermedikçe iptal davası açılamaz. Genel kurul kararlarının yok veya mutlak butlanla hükümsüz sayıldığı durumlar saklıdır.       

GENEL KURULUN GÖREV ve YETKİLERİ

Madde 18    

a)  Genel Kurul derneğin en yetkili karar organı olup, genel kurul gündeminde yer alan maddeleri görüşür. Ayrıca, toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuları gündeme alır,

b) Derneğin ana tüzüğünü değiştirir. Tüzük değişikliğine karar verecek genel kurulun birinci toplantısında hazır bulunan üyelerin sayısı kongreye katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3’ünden az olamaz. İkinci toplantısında hazır bulunan üye sayısı ise yönetim ve denetim kurulu üye sayısı toplamının iki katından az olamaz. Her iki toplantıda da karar yeter sayısı hazır bulunanların 2/3’ünden az olamaz. 

c)    Dernek organlarını seçer,

d)    Yönetim ve Denetleme Kurulu raporlarını görüşür, bütçenin müzakeresi ve kabulü ile bu kurulları ibra eder,

e)    Tüzüğün 3. maddesinde belirtilen faaliyet alanları ile ilgili konularda karar verir veya bu konularda Yönetim Kuruluna yetki verir,

f)      Aynı gayeyi taşıyan derneklerin oluşturacağı federasyonlara katılmak veya katılmamak hakkında karar verir,

g)    Derneğin feshine karar verir,

h)    Üyelikten çıkarılma konusundaki müracaatlarda son kararı verir,

i)      Derneğin diğer organlarının faaliyetlerini denetler ve haklı bir sebep gördüğünde görevlerine son verir,

j)      Derneğin dışardan denetlenmesi durumunda denetçilere verilecek ücret konusunu 5253 sayılı yasadaki şartlar dahilinde karara bağlar ve gerektiğinde bu yetkiyi kullanmak üzere Yönetim Kuruluna yetki verir,

k)    Mevzuatın kendisine vermiş olduğu diğer hususları görüşür ve karara bağlar.    

YÖNETİM KURULU

Madde 19    

Yönetim Kurulu üç yıllık süre için seçilir. 9 asil, 6 yedek üyeden teşekkül eder. Gizli oyla seçilir. Asil üyelerden boşalan yere, yedek üyelerin çağırılması zorunludur. Yönetim Kurulu ilk toplantısında, kendi arasından bir başkan, iki başkan yardımcısı, bir genel sekreter, bir toplantı yönetmeni, bir mali yönetmen, bir genel sekreter yardımcısı, bir mali yönetmen yardımcısı, bir toplantı yönetmen yardımcısı seçerek vazife taksimi yapar. Yönetim Kurulu üyesi sayısındaki boşalmalar yedek üyelerle tamamlanır. Buna rağmen Yönetim Kurulu üye sayısı, yarının altına düşerse, genel kurul kalan Yönetim Kurulu üyeleri veya Denetim Kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrı yapılmazsa üyelerden birinin istemi üzerine sulh hakimi üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir. Yönetim Kurulu, derneğin yürütme organıdır.    

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV ve YETKİLERİ

Madde 20    

a) Derneği temsil eder, bu hususta kendi üyelerinden bir veya bir kaçına yetki verebilir.

b) Genel Kurulu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırır. Gündemlerini, çalışma raporlarını ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlar ve genel kurula sunar.

c)  Derneğe üye alınmasına veya çıkarılmasına karar verir.

d)    Derneğin gelir-gider hesaplarına ait işlemleri yapar veya yaptırır.

e)    Dernek amaçlarının gerçekleştirilmesi için çalışmalar yapar, bunun için teşkil edilmiş görevlilerin ve diğer organların yetki ve sorumluluklarını düzenler. Bunlar arasındaki koordinasyonu sağlar.

f)      Belirli gün ve saatte olmak üzere ayda en az bir defa toplanır. Kararlar ekseriyetle alınır. Alınan kararlar, karar defterine işlenir ve toplantıda mevcut olanlar tarafından imzalanır. Mücbir bir sebep olmaksızın, ardı ardına üç yönetim kurulu toplantısına gelmeyen üye, yazı ile ikaz edilir. Gelmemekte ısrar ederse istifa etmiş sayılır.

g)    Derneğin Faaliyet Alanlarını belirleyen Tüzüğün 3.Maddesi (n, o, p ) paragraflarında belirlenen konulardaki işlemleri yapar.

h)    Faaliyet yılı sonunda bir önceki yıla ait beyannameyi mülki amirliğe zamanında verir.

i)      Bütçedeki fonlar ve maddeler arasında aktarma yapar.

j)      Yönetim Kurulu, Genel Kurul toplantısını müteakip en geç 30 gün içinde Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu ile derneğin diğer organlarına seçilen asil ve yedek üyeleri Mülki İdare amirliğine bildirir,

k)    Yönetim Kurulunun üye tam sayısının katılımı ile toplanması halinde kararlar oy çokluğu ile oy çokluğu ile toplanması halinde de oy birliği ile alınır.    

İMZA YETKİSİ

Madde 21     Yönetim Kurulundan veya dernekten çıkacak her türlü evrak, başkan yokluğunda başkan vekili tarafından imzalanır. Bankadan çekilecek paralar için iki imza gereklidir. Yetkili imzalar Yönetim Kurulunca bankaya bildirilir. Günlük işlerin yürütülmesi için dernek kasasında; devlet memuru maaş katsayısı x 1.000 TL'den fazla para bulundurulmaz.    

GELİRLER-GİDERLER, GELİR-GİDERDE VE BORÇLANMADA USUL

Madde 22     Derneğin gelirleri, üye aidatı, bağış ve yardımlar ile amaçları doğrultusunda yapacağı diğer faaliyetler ve mal varlığından elde edilen gelirler, Dernek amacındaki belirlenen hususları gerçekleştirmek içim Yardım Toplama Kanununa göre elde edilecek gelirlerdir. Derneğimiz Mülki Amirliğe önceden bildirmek şartıyla yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan ayni ve nakdi yardım alabilir. Yurtdışından yapılacak nakdi yardımların mutlaka bankalar aracılığı ile alınması zorunludur. Dernek gelirleri Alındı Belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır.  Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile toplanması halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler, Alındı Belgesi yerine geçer. Alındı belgeleri ve harcama belgelerinin beş yıl saklanması zorunludur. Dernek gelirlerini toplayacak kişiler Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir ve bunlar adına Yetki Belgesi düzenlenir.  

Dernek, İşletme Hesabı esasına göre:

1.     Üye Kayıt Defteri,

2.     Karar Defteri,

3.     İşletme Hesabı Defteri,

4.     Evrak Kayıt Defteri, tutar.

Ancak; gelirlerin Maliye Bakanlığınca belirlenen hadleri aşması halinde, Bilanço esasına göre defter tutulur. O takdirde;

1.     Üye Kayıt Defteri,

2.     Karar Defteri,

3.     Yevmiye defteri,

4.     Büyük Defter,

5.     Envanter Defteri

6.     Evrak Kayıt Defteri

7.     Alındı Belgesi Kayıt Defteri

8.     Demirbaş Defteri’nin tutulması gerekir.   Hesap Dönemi: Derneğimizin gelir gider hesapları bir takvim yılı olup, 01 Ocak’tan başlar 31 Aralıkta sona erer. Tasdik Zamanı: Her hesap dönemi sonunda, tüm defterler dernek birimine veya notere tasdik ettirilir. Dernek amaçlarını gerçekleştirmek üzere borçlanabilir. Borçlanma genel kurulun yönetim kuruluna konu ve miktar belirterek yetki vermesi halinde mümkün olabilir. Borçlanılacak miktar derneğin bütçesinin yarısından fazla olamaz. Borçtan üyeler eşit olarak sorumludur.    

DENETİM KURULU ve İÇ DENETİM

Madde 23    

Genel kurul tarafından üç yıl için seçilen 3 asil, 3 yedek üyeden meydana gelir. Derneğin iç denetimi ise, Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu tarafından yapılır. Ayrıca Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu derneğin iç denetimini bağımsız denetim kuruluşlarına da yaptırabilir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya bağımsız bir denetim kuruluşunun denetim yapması halinde, Denetim Kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Denetim Kuruluşuna, denetiminden dolayı ödenecek ücret Yönetim Kurulunca ödenir. Bu ücretin günlüğü birinci derecedeki devlet memurlarının yurt içi geçici görev yolluğundan fazla olamaz.  

DENETLEME KURULUNUN VAZİFELERİ

Madde 24    

a) Denetleme Kurulu, derneğin tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdüreceği belirtilen çalışma konuları ve doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kuruluna ve toplandığında Genel Kurula sunar.   Denetim Kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi zorunludur.  

b) Gerektiği yerde Yönetim Kurulu toplantılarına, müzakerelerine iştirak eder, fakat oy kullanamaz.    

HAYSİYET DİVANI

Madde 25    

Derneğin tecrübe sahibi, çevresinde hürmet ve itimat kazanmış üyeleri arasından üç yıl için genel kurulca seçilen 5 asil ve 5 yedek üyeden teşkil olur. Divan ilk toplantısında kendi arasından bir başkan seçer.  

Madde 26     Haysiyet Divanı,

a)    Yönetim Kurulunun yazılı talebi ile,

b)    Dernek üyelerinin 1/5'inin yazılı istekleri ile toplanır. Başkan hariç, asgari 3 üye Haysiyet Divanının nisabıdır. Kararlar ekseriyetle alınır. Eşitlik halinde başkanın iştirak ettiği karar kabul edilir.

c)    Haysiyet Divanı inceleme yapabilmek için ilgili üyelerin ve kuralların mütalaasını isteyebilir veya bunları şifahen dinleyebilir. Bu husustaki tutanaklar tamamen gizli olarak muhafaza edilir.  

Madde 27    

Haysiyet Divanının verebileceği cezalar şunlardır:

a)    Yazılı ihtar,

b)    Dernekten ihraç. Haysiyet Divanı'ndan ceza almış olan bir üye, hakkında verilen karara bir defa olmak üzere genel kurula itiraz edebilir. Genel Kurul gündemine alınan itiraz müzakereden sonra kapalı oyla oylanır. Genel kurulun vereceği karar nihaidir. Haysiyet Kuruluna yapılan itiraz icraı durdurmaz. Haysiyet Divanının kararlarını Yönetim Kurulu yürütür. Haysiyet Divanından ceza almış bir üye derneğin genel kurulunca seçilen organlarında görev alamaz.    

DERNEĞİN FESHİ ve MAL VARLIĞININ TASFİYE ŞEKLİ

Madde 28     Dernek genel kurul kararı ile fesh edilir. Derneğin feshine karar verecek genel kurulun birinci toplantısı kongreye katılma hakkı bulunan üyelerin en az 2/3 (Üçte ikisi)’nden, ikinci toplantıda ise yönetim ve denetim kurulları üye sayısı toplamının iki katından az olamaz. Her iki toplantıda da karar yeter sayısı hazır bulunanların en az 2/3 (Üçte ikisi)’nin kabul oyu ile gerçekleşir. Derneğin feshine karar veren genel kurul derneğin mal, para ve haklarının tasfiyesi için üç kişilik bir tasfiye komisyonu seçer. Bu komisyon fesih kararını müteakip derneğin para, mal ve haklarının nereye devredileceğine dair genel kurulda bir karar çıkmış ise buna göre hareket eder. Genel kurul tarihini takip eden 30 gün içinde tasfiye işlemi yapılarak netice mülki amirliğe bildirilir. Derneği fesh eden genel kurulda derneğin para, mal ve haklarının nereye devredileceğine dair herhangi bir karar alınmamış ise veya derneğin kendiliğinden sona erdiği tespit edilirse para mal ve hakları ANTEV ( Antalya Eğitim ve Araştırma Vakfı)na devredilir. Dernek mahkeme kararı ile fesh edilmesi halinde para, mal ve hakları mahkeme kararıyla kanuni engel yoksa ANTEV’e devredilir. ANTEV’e devirde kanuni engel olursa mahkemece derneğin para, mal ve hakları derneğin amacına en yakın ve kapatıldığı tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir. Fesh edilmesi için hakkında soruşturma veya dava açılmış ise fesih ve buna bağlı olarak dernek mallarının devrine dair bir karar alındığı takdirde, soruşturma ve dava sonuçlanıncaya kadar devir işlemi yapılmaz.    

GENEL HÜKÜMLER

Madde 29    

Bu tüzükte bulunmayan hususlarda 5253 sayılı Dernekler Kanunu ile 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun ilgili hükümleri uygulanır. 

KURUCULAR
 
Madde 30

KURUCULAR ADRES
 1- Ercan EVREN                                                            T.C. Lara Caddesi No:8 ANTALYA
 2-Halit AYDIN    T.C. B.Evler Kenan Evren Bul.Derya Apt.No:68 ANTALYA
 3- Himmet ÖCAL  T.C. Bahçelievler 139.Sok.11/A ANTALYA
 4- Hüseyin ACARLIOĞLU  T.C. Üçgen Mah.Cesur Apt. 65/27 ANTALYA
 5- Hüseyin ÇALIK  T.C. Fevzi Çakmak Cad.Antalya Apt.K:5 ANTALYA
 6- Oğuz İKİZOGLU    T.C. Lara Cad.Barınaklar No:187 ANTALYA
 7- Oktay ÖZTÜRK    T.C. Kışla Mh. Anafartalar Cad.B. İşcan Apt.32/4 ANTALYA
 8­- Osman Zeki SÖNMEZ    T.C. Gençlik Mah.30 Agustos Cd.Nizam Apt. ANTALYA
 9- Sadik BADAK  T.C. Deniz Mah.121 Sok.Arafa Apt. ANTALYA
 10- Sami ATILGAN  T.C. 30 Agustos Cad.7/14 Atılgan Apt. ANTALYA
 11- Süleyman UYSAL  T.C. Altındag Mah.151.Sok.Ilfer Apt. 31/8 ANTALYA


 
MUTAD TOPLANTILAR

Madde 31  Dernek maksadını gerçekleştirebilmek için, üyeleriyle 15 günde bir yemekli olağan toplantı yapar. Bunun için şehrin muteber bir otelinin salonlarında yer ayrılır. Toplantıların yeri, tarihi ve saati Yönetim Kurulu tarafından üyelere yazılı olarak bildirilir. Bir faaliyet döneminde yapılan olağan toplantıların sayı olarak en az ¼’üne katılmak zorunludur.  Yönetim Kurulu  olağan  toplantılara  katılımla  eş değer olabilecek diğer faaliyetleri  (Sektör Grubu Toplantıları, dernekle ilgili görevlendirmeler  vb..)  belirlemek ve  üyenin yukarıda belirtilen devam  oranını  yerine getirip  getirmediğini tespit  etmek yetkisine sahiptir. Devam kriterini sağlayamayan üyenin üyeliğine son verilebilir.  Gelecek faaliyet dönemi olağan toplantıların yemek bedelleri yıllık aidatla birlikte ödenir. Ödeme takvimi Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.    

YÜKSEK DANIŞMA KURULU

Madde 32  Yüksek Danışma Kurulu üyeleri şunlardır: a)  Dernek Yönetim Kurulu asil üyeleri b)  Haysiyet Divanı asil üyeleri c)   Denetleme Kurulu asil üyeleri d)  Yönetim Kurulu kararı ile kurulmuş Çalışma Komisyonlarının başkanları e)  Dernek kurucuları f)    Üyeliği devam eden kurucu üyeler ve şeref üyeliğine seçilen kurucu üyeler g)  Eski Yönetim Kurulu Başkanlarının tamamı   §  Yüksek Danışma Kurulu, dernek çalışmalarıyla ilgili önemli gelişmeler veya derneğin kamuoyundaki konumunu etkileyecek hususlarda görüş belirler. §  Her yıl Mayıs ve Kasım aylarında kendiliğinden toplanır. Toplantı hazırlığı ile duyuruları Yönetim Kurulu yapar. Derneğin Haysiyet Divanı Başkanı, Yüksek Danışma Kurulu toplantılarında başkanlık eder. Kurulun görüşmeleri dernek mührüyle tasdiklenmiş ciltli bir defterde takip edilir. Bu tutanak defteri Yönetim Kurulu sekreteri tarafından düzenlenir ve muhafaza edilir. §  Yüksek Danışma Kurulu kararları tavsiye niteliğinde sayılır. §  Yüksek Danışma Kurulu kararları tüm YDK üyeleri tarafından imzalanır ve uygun görülen kararlar tüm üyelere gönderilir. §  YDK Başkanı, gerekli gördüğü hallerde Yüksek Danışma Kurulunu toplantıya davet edebilir.  

ÇALIŞMA (HESAP) DÖNEMİ

Madde 33     Derneğin Çalışma (Hesap) Dönemi 01 Ocak da başlar ve aynı yılın 31 Aralık tarihi ile sona erer.  

ÜST KURULUŞLARA ÜYELİK

Madde 34     Dernek, amacı doğrultusunda gücünü birleştirmek üzere, Genel Kurul kararı île kurulmuş veya kurulacak olan federasyona kurucu üye veya üye sıfatıyla katılabilir, üyelikten ayrılabilir. Karar doğrultusunda gerekli başvuruları ve işlemleri yapabilmeye Yönetim Kurulu yetkili ve görevlidir.   Dernek, üyesi olduğu federasyonun tüzüğüne uygun olarak üyelik statüsünün gerektirdiği sayıda üye ile temsil olunur. Temsilci üyeler, Yönetim Kurulunun göstereceği adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilirler.   Dernek, kendi üyelerinden alınan yıllık aidatın üyesi olduğu federasyondaki üyelik statüsünün gerektirdiği ölçüdeki kısmını federasyon ödentisi olarak ayırır.  

DERNEK GÖREVLİLERİ VE ÜCRETLERİ

Madde 35     Dernek hizmetleri gönüllüler veya yönetim kurulu kararı ile göreve başlatılan ücretliler aracılığıyla yürütülür. Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine ücret verilebilir. Verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar genel kurul tarafından tespit olunur. Yönetim ve denetim kurulu üyeleri dışındaki üyelere ücret huzur hakkı veya başka bir ad altında herhangi bir karşılık ödenemez.  

TÜZÜĞÜN NE ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLECEĞİ

Madde 36     Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir. Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.  

Bu tüzük 36 (otuzaltı) maddeden ibarettir.