TANITIM


Bölgemizin ve ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkıda bulunmak üzere, sanayici ve iş insanlarının sorunlarına sahip çıkarak toplumdaki öncü ve girişimci niteliklerini geliştirmek, çağdaş uygarlık hedefini esas alarak bölgesel ve sektörel potansiyellerin en iyi şekilde değerlendirilmesi için faaliyetlerde bulunmak, parlamenter, demokratik, laik ve etkin hukuk devleti anlayışı içinde, sivil toplumun kurumsallaşması, rekabetçi ve güçlü girişimciliğin yaygınlaşması için çalışmak amacıyla 6 Eylül 1990 tarihinde kurulan Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ANSİAD), 150’yi aşkın üyesi ve çalışanları ile Türkiye'nin ve bölgenin sayılı SİAD’larından biridir.

ANSİAD, Dünya Gazetesi tarafından 1993 yılında Türkiye’nin en başarılı 5 kurumu arasında değerlendirilmiştir. Üyelerinin 2020 yılına ait 24.036.256.402,43 TL toplam cirosu, 1.241.222.447,53 $ toplam ihracatı ve 58.902 toplam istihdamı ile ülke ekonomisine katkı sağlar.

Antalya ve Batı Akdeniz Bölgesi’nde küresel rekabete açık güçlü bir ekonominin ve çağdaş bir toplumsal yapının oluşumuna katkıda bulunur, bölgenin doğal ve tarihi zenginliğini koruyarak sürdürülebilir kalkınmasını amaçlar. Bölgenin ülke ve dünya ekonomisiyle entegrasyonuna yönelik stratejik alt yapı yatırımlarına, endüstriyel ve teknolojik yatırımlara öncülük eder. Ülkenin temel sorunlarına duyarlı bir kurum olarak kamuoyunu yönlendirici bir rol oynar. Demokratik ve laik hukuk devleti ilkelerine bağlıdır. Liberal, etkin devlet anlayışını ve piyasa ekonomisini benimser. Evrensel iş ahlakı ilkelerini benimser ve korur. Eğitime duyarlı, kendini sürekli geliştiren, tüm karar ve uygulamalarında bilimsel ilkelere dayanan bir kurumdur. Bölge kaynaklarının bölgenin gelişimine tahsisinden yanadır. Katılımcı bir örgüt yapısını benimser.

Kentimizi, bölgemizi ve ülkemizi yakından ilgilendiren konularda ilgili kişi, kurum ve kuruluşlardan bilgi edinerek kamuoyu ile paylaşır. Sanayici ve iş insanlarının kamuoyuna, meclise ve hükümete sesini duyurabilmek, ülke ve bölge kalkınmasına katkıda bulunabilmek ve güç birliği içinde ortak projeler geliştirmek amacıyla toplantılar düzenler.

Üyelerine hizmet veren dernek içi çalışanlarının hizmet standartlarını arttırmak, Üyelerine en iyi hizmeti doğru ve zamanında ulaştırmak, bu hizmeti sağlarken dernek içinde yeniliğe açık ve yüksek motivasyonlu çalışanlar istihdam etmek ve Uluslararası Hizmet Kalite Belgesi almak maksadıyla, Derneğimiz Ağustos 1999 tarihinden itibaren Kalite Yönetim Sistemi kuruluş çalışmalarına başlamış ve 20 Haziran 2000 tarihinde ISO 9002 Kalite Belgesini almış, sistemini Ağustos 2003’te ISO 9001:2000 versiyonuna, Haziran 2009’da ISO 9001:2008 versiyonuna ve Ekim 2018’de ISO 9001:2015 versiyonuna göre revize etmiştir.

ANSİAD, Batı Akdeniz Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (BAKSİFED) üyeliği ile Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) çatısı altında yer almaktadır.
VİZYONUMUZ


ANSİAD:

Cumhuriyet değerlerine ve Atatürk ilkelerine bağlı, hukukun üstünlüğünü gözeten, çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmış, refahın adil bölüşüldüğü, AB üyesi bir “Türkiye”;

Güçlü bir yönetişim anlayışı ile bölgenin kaynaklarını yüksek katma değere dönüştüren; sürdürülebilir kalkınmaya dayalı bir “Batı Akdeniz Bölgesi”;

Ekonomik, sosyal ve kültürel sermayesi ile Türkiye ve Dünya ölçeğinde en yaşanabilir şehirler arasında yer alan bir “Antalya”;

Üyelerini etkili biçimde temsil eden ve destekleyen; Antalya ve Batı Akdeniz Bölgesinin “En saygın ve en güvenilir Sivil Toplum Örgütü olma” Vizyonunu benimser.
MİSYONUMUZ


ANSİAD, bölgenin öncü ve yenilikçi girişimcilerini işbirliği ve dayanışma temelinde bir araya getiren ve onları ulusal ve uluslararası platformlarda temsil eden bir kurum olarak, üyelerine küresel rekabete yönelik bilgi, eğitim, organizasyon ve strateji desteği sağlar.

ANSİAD, Antalya ve Batı Akdeniz Bölgesinde küresel rekabete açık güçlü bir ekonominin ve çağdaş bir toplumsal yapının oluşumuna katkıda bulunur, bölgenin doğal ve tarihi zenginliğini koruyarak sürdürülebilir kalkınmasını amaçlar.

ANSİAD, bölgenin ülke ve dünya ekonomisiyle uyumuna yönelik stratejik alt yapı yatırımlarına, endüstriyel ve teknolojik yatırımlara, yenilikçi iş modellerine ve girişimcilik faaliyetlerine öncülük eder.

ANSİAD ülkemizin, bölgemizin ve şehrimizin ekonomik, sosyal ve kentsel sorunlarıyla ilgili olarak yetkilileri ve kamuoyunu bilgilendirir, farkındalık yaratır ve öneri geliştirir.
TEMEL DEĞERLERİMİZ


ANSİAD, demokratik ve laik hukuk devleti ilkelerine bağlıdır.

Liberal, etkin devlet anlayışını ve piyasa ekonomisini benimser.

Evrensel iş ahlakı ilkelerini benimser ve korur.

Eğitime duyarlı, kendini sürekli geliştiren, tüm karar ve uygulamalarında bilimsel ilkelere dayanan bir kurumdur.

Bölge kaynaklarının bölgenin gelişimine tahsisinden yanadır.

Katılımcı bir örgüt yapısını ve faaliyetlerinde dış paydaşlar ile ortak aklı benimser.

Sürdürülebilir çevreci politikaları benimseyen ve yaygınlaştıran bir kurumdur.

Bölgenin kültür ve sanat etkinliklerine katkıda bulunur.
HEDEFLERİMİZ


- Üyelerimize etkin, hızlı ve kaliteli hizmet vermek.

- Yapılan çalışmalarla üyelerimize ve toplumsal yaşamımıza katkıda bulunmak.

- Yapacağımız araştırmalar ile yerel yönetimlere ve ülke yöneticilerine ışık tutmak.

- Derneği, üyeler nezdinde iş dünyası hakkında danışman bir kurum haline getirmek.

- Üyelerimize yönelik, 1 yıl içerisinde en az 3 saat kişisel gelişim konularında eğitimler düzenlemek

- Faaliyetleri daha yararlı ve süratli verebilmek amacıyla, personelin yılda en az 2 defa gerekli eğitimi almasını sağlamak

- ISO 9001 Kalite Belgeli lider bir kuruluş olarak üyelerine ve diğer sivil toplum kuruluşlarına öncülük etmek.

- Üye memnuniyetinin sağlanabilmesi amacıyla her yılın sonunda Ansiad Üye Memnuniyeti Anketi’ni yaparak, dernek performansını izlemek.