TÜZÜK


 

GENEL HÜKÜMLER
 
KURULUŞ
 
Madde 1 : Derneğin adı ANTALYA SANAYİCİ ve İŞADAMLARI DERNEĞİ (ANSİAD)dir. Merkezi Antalya'dır. Şubesi yoktur.
 
DERNEĞIN AMACI
 
Madde 2 : Derneğin amacı bölgemizin ve ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkıda bulunmak üzere, Sanayici ve İsadamlarının sorunlarına sahip çıkarak toplumdaki öncü ve girişimci niteliklerini geliştirmek, çağdas uygarlık hedefini esas alarak bölgesel ve sektörel potansiyellerin en iyi sekilde değerlendirilmesi için faaliyetlerde bulunmak, parlamenter, demokratik, laik ve etkin hukuk devleti anlayışı içinde, sivil toplumun kurumsallaşması ve özel girisimciliğin yaygınlaşması için çalışmaktır.
 
AMACI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN DERNEKÇE ÇALISMA SÜRDÜRÜLECEK ÇALIŞMA KONULARI ve BIÇİMLERİ İLE FAALİYET ALANLARI
 
Madde 3 : Dernek, amacı doğrultusunda temsil ettiği yöre/iş dünyası kesimine öncelik vermek üzere;
 
1.Üyelerinin, yatırımlarının ve ihracatının önünü açacak politikaların olusturulması ve uygulanmasi için gerekli girişimlerde bulunur, yol gösterici çalışmalar yapar,
2.Üyelerinin ulusal ve küresel rekabet gücünü artırıcı çalışmalar yapar. Piyasayı düzenleyen güçler arasında tekelleşmenin ve haksız rekabetin önlenmesi için çalışmalar yapar.
3. Üyelerinin ve is dünyasinin etik degerlerinin olusturulmasina, toplumsal sorumluluk bilinciyle faaliyette bulunulmasina yönelik çalismalar yapar,
4.Dünyadaki teknolojik gelişmeleri yakından takip eder, üyelerinin ve iş dünyasının araştırma geliştirme faaliyetlerini artırması, teknoloji üreten ve ihraç eden bir konuma gelmesi yönünde gayret gösterir, destek verir,
5. Üyelerinin ve iş dünyasının ulusal ve uluslararası boyutta belirgin ve kalıcı bir yer edinmesine yönelik faaliyetlerde bulunur,
6. Üyeleri arasında ve iş hayatında kalite ve verimlilik anlayışının gelişmesi için çaba gösterir,
7. Amacı yönünde yayınlar çıkarır,
8.Amacını gerçeklestirme yönünde üniversiteler ve bilimsel arastirma kuruluslari ile işbirliği yapar,
9. Toplumda girişimcilik ruhunun yaygınlaşması için çalişmalar yapar,
10.Bölgesel gelişmişlik farklılıklarının giderilerek dengeli bir kalkınmanın sağlanması yönünde çaba gösterir, bölgesel ve sektörel planlama çalışmaları yapar,
 
Piyasa ekonomisinin hukuki, kurumsal ve sosyal altyapısının geliştirilmesi, ekonomisinin istikrar içinde büyümesi için katkida bulunabilir,
 
1.Toplumsal uzlaşma bilincinin gelişmesi, isçi ve isveren kesimlerinin ulusal kalkınmaya odaklı işbirliği ve uyum içinde birlikte çalışmaları için gerekli girişimlerde bulunur, bu yönde faaliyetler yapar,
2.Uluslararası ilişkilere önem verir, kurumsal, bölgesel, sektörel ve ulusal düzeylerde deneyim alışverişi, işbirliği ve ortak girişim olanaklarını geliştirmeye çalışır,
3. İnsan kaynakları ve dogal kaynakların teknolojik yeniliklerle desteklenerek en etkin biçimde değerlendirilmesini, verimlilik ve kalite yükselişini sürekli kılacak ortamın yaratılması yoluyla rekabet gücünün artırılmasını hedef alan, politikaların oluşturulmasına katkıda bulunur,
4.n) Amacini gerçeklestirme yönünde görüs ve öneriler gelistirerek bunlari gerekli resmi ve özel mercilere ve kamuoyuna iletir, amaci dogrultusunda düsünce ve hareket birligi olusturabilir,
5. Her türlü taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina ve tesis inşa ettirmek, devlet tahvili, hazine bonosu satın almak.
 
p) Kira Sözleşmesi yapmak, dernek lehine ipotek ve aynı haklar tesis ettirmek, amacını gerçekleştirebilmek amacıyla İktisadi İsletme ve Kooperatif kurabilmek, Lokal açabilmek ve Platform olusturmak, kamu kurum ve kurulusları ile Mevzuatın öngördüğü sartlarda ilişkiler kurmak. Lokal açılması durumunda burada alkollü içki verilip verilmeyeceğine genel kurul karar verecektir.
 
YASAK KONULAR
 
Madde 4 Dernek siyaset ile uğraşamaz.
 
ÜYELİK
 
Madde 5 : Derneğin üç türlü üyesi vardır:
a)Asli Üye
b) Fahri Üye
c) Şeref Üyesi
 
ÜYE OLMA ŞARTLARI
 
Madde 6: Asağıdaki şartları taşıyan kisiler derneğe asli üye olabilir:
a) Medeni hakları kullanma yetkisine sahip olmak,
b) 25 Yaşını bitirmiş olmak ve firmasının sahibi veya ortağı veya (Tüzel kişilerde) firmasını temsile yetkili Yönetim Kurulu Baskanı veya Yönetim Kurulu üyesi olmak,
c) Meslek sahibi olmak ve Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'na 2 yıldır kayıtlı olmak. Antalya'da yatırımı bulunan firma sahiplerinin Ticaret Oda kayıtlarının baska ilde olması sakinca teskil etmez.
d) 5253 Sayılı yasadaki kısıtlamalara tabi olmamak,
e) Ticaret Odası'na 5 yıldan beri kayıtlı olmak, merkezi Antalya'da bulunmak şartıyla Tüzel kişiler de derneğimiz üyesi olabilir. Tüzel kişiyi, derneğe bildirilen yönetim kurulu başkanı veya imza yetkisi olan yönetim kurulu üyelerinden biri temsil eder. Bu kişinin temsil yetkisi yeni bir bildirime kadar devam eder.
 
FAHRİ ÜYELİK ve SEREF ÜYESİ
 
Madde 7
 
Fahri Üyelik: Derneğe maddi ve manevi yardımda bulunan, dernekte bulunmasından kıvanç duyulacak kişiler, Yönetim Kurulu kararı ile fahri üye olurlar. Fahri üyelerin sayısı 20'yi geçemez.
Şeref Üyesi:Derneğin gerek kuruluş ve gerekse faaliyeti devresinde maddi ve manevi hizmetleri dokunmus, sayılari 10 kişiyi geçmemek üzere Yönetim Kurulunca uygun bulunan kişilerdir.
 
a) Antalya Valisi
b) Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı
c) Antalya Defterdarı
d) Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Yön.Kur.Bsk
e) Antalya Ticaret Borsası Yön.Kur.Bsk
f) Antalya Vergi Dairesi Başkanı .
Derneğin tabii seref üyeleridir

Milletvekili, Belediye Başkanı, Ticaret ve Sanayi Odası ve Ticaret Borsası Başkanı seçilen asli üyelerimiz, seçimle geldikleri bu dönem boyunca ve kendileri arzu ederlerse Şeref Üyesi olarak kabul edilirler. Bu görevleri sonunda asli üyeliğe geri dönerler.
İleride Antalya'da ayrıca Sanayi Odası kurulursa bu odanın yönetim kurulu başkanı da derneğimizin şeref üyesidir. Dernekler Kanununun öngördüğü kişiler için, bağlı bulunduğu kuruluşların veya üst makamların görüş ve onayı alındıktan sonra Yönetim Kurulu kararınca hazırlanan üyelik belgeleri kendilerine verilir.
 
ÜYELİĞE GİRİŞ
 
Madde 8 Üyeliğe giriş, iki üyenin tezkiyesini ihtiva eden yazılı müracaatla olur. Yönetim Kurulu başvuru tarihinden itibaren 30 gün içinde müracaatı inceler ve karar verir. Sonucu müracaat sahibine yazılı olarak bildirir. Üyeliğin kabul ve reddi için gerekçe gösterilmesi zorunlu değildir.
 
ÜYELİKTEN ÇIKMA
 
Madde 9 Hiç kimse dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla dernekten çıkma hakkına sahiptir. Ancak çıkma talebinde bulunan üye, müracaat tarihine kadar üyelik vecibelerini yerine getirmiş olmalıdır. Üyelikten çıkmak isteyen üyenin yazılı başvurusu Yönetim Kuruluna ulaştiği tarihi takip eden bir ay içersinde çıkış işlemi sonuçlandırılarak müracaat sahibine yazılı olarak bildirilir. Bu zorunluluğa uyulsun veya uyulmasın üyelikten çıkma talebinin yazılı olarak yapıldığı tarihten itibaren bir ay geçmekle, ilgilinin üyeliği kendiliğinden düşer.
 
ÜYELİKTEN ÇIKARILMA
 
Madde 10
 
a) Fiili ehliyetini kaybettiği tespit edilenlerle, derneğin tüzük ve kararlarıyla maksat ve gayesine aykırı hareket eden, şeref ve haysiyeti kırıcı bir fiil işleyen, dernek üyelerinin huzurunu bozan, üye aidatını Yönetim Kurulunun bir ay ara ile iki defa yazılı bildirimine rağmen ödemeyen üyeler Yönetim Kurulunun müracaatı ve Haysiyet Divanı kararı ile üyelikten çıkarılır.
b) Üyelik için kanunda ve tüzükte aranılan nitelikleri sonradan kaybedenlerin dernek üyeliği kendiliğinden sona erer. Bu husus Yönetim Kurulu tarafindan karara bağlanır ve üyeye yazılı olarak duyurulur.
c) Üyelikten çıkan veya çıkarılan üye, dernek mal varlıgından hak iddia edemez.
d) Üyelikten herhangi bir sebeple çıkarılan veya üyeliği sona eren her ilgili kararın kendisine tebliğini takip eden 30 gün içinde ilk genel kurulda konunun görüşülmesi için itiraz etme hakkına sahiptir. Genel Kurulun kararı kesindir. Genel Kurulun kararına ilgili mahkemelere müracaatla itiraz edilebilir.
 
ÜYELiK HAKLARI
 
Madde 11
 
a) Üyeler, derneğin olağan ve olağanüstü genel kurullarına katılır, müzakerelere iştirak eder.
b) Yönetim Kuruluna veya genel kurula her türlü idari, sosyal ve iktisadi tekliflerde bulunur
c) Derneğin organlarına seçilir.
d) Derneğin tertip ettiği her türlü konferans, toplantı, seyahat ve faaliyetlerden istifade eder.
e) Fahri üyelerle, Seref üyelerinin seçme ve seçilme haklari yoktur. Üyelerin yillik aidatlari her yil yapilan Genel Kurul da günün sartlarina uygun olarak, Genel Kurulca tespit edilir.
 
ÜYELİK AİDATI
 
Madde 12: Dernek üyelerinden üyeliğe girişte bir defaya mahsus olmak üzere ilgili yılın aidatının iki katı giriş aidati alınır. Üyeler yıllık 1.000.-TL (2005 yili için YTL) aidat öderler. Bu rakam her sene 01 Ocak tarihi itibari ile yönetim kurulunun tespit edeceği miktarda belirlenir. Giris aidati peşin olarak alınır. Yıllık aidatın ise Yönetim Kurulunca belirlenen vadelerde ödenmesi zorunludur. Fahri ve Seref Üyelerinden giriş aidati ve yıllık aidat alınmaz.
 
DERNEĞİN ORGANLARI
 
Madde 13 Derneğin organları şunlardır:
a) Genel Kurul
b) Yönetim Kurulu
c) Denetleme Kurulu
d) Haysiyet Divanı
 
GENEL KURUL
 
Madde 14: Genel Kurul, derneğin oy verme hakkını taşıyan, asli üyelerin tamamından teşekkül eden en yüksek organdır. Genel Kurul her iki yılda bir Ocak ayında olağan olarak toplanır. Yönetim Kurulu veya Denetleme Kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinin 1/5'inin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır.
 
GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAGRI SEKLİ
 
Madde 15 : Olağan Genel Kurul iki yılda bir OCAK ayında toplanır. Genel Kurul, Yönetim Kurulu'nca en az 15 gün önceden toplantıya çagırılır. Bu amaçla toplantının günü, saati, yeri ve gündemi üyelere bildirilir.
 
TOPLANTI YERİ
 
Madde 16 : Genel Kurul toplantısı dernek merkezinin bulunduğu yerde yapılır.
 
GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILMASI VE USULÜ
 
Madde 17 : Genel Kurula katılacak üyeler, Yönetim Kurulunca tanzim edilmiş listedeki adlarının karşısını imzalayıp toplantiya girerler. Çoğunluk sağlanamazsa toplantı ilanda belirtilmis bulunan güne tehir edilir. İkinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Çoğunluk sağlanınca toplantı Yönetim Kurulu Başkanı veya bir yönetim kurulu üyesi tarafindan açılır. Açılıştan sonra kongre divani teşkil edilir. Kongre divanı bir baskan, bir baskan vekili ve iki katipten oluşur.

Divan üyeleri açık oyla seçilir. Toplantının yönetimi bu kurula ait olup, toplantı sonunda toplantı ile ilgili tüm evrak ve belgeler seçimle gelen yönetim kurulu üyelerine kurul tarafindan teslim edilir.
Derneğin her üyesinin bir oy hakki vardır. Üye oyunu bizzat kullanır. Üyenin tüzel kişi olması durumunda temsile yetkili kişi tüzel kişi adina oyunu kullanır. Genel kurulda kongreye katılma hakkı bulunan asil üyeler dışında her ne ad olursa olsun diğer üyelerin oy hakkı yoktur. Toplantıya katılan üyeler dernek ile kendisi, eşi, üst soyu ve alt soyu arasindaki hukuki işlem veya uyusmazlıklarla ilgili kararlarda oy kullanamaz.

Genel kurul kararlarıni toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alır. Ancak tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları toplantıya katılan üyelerin 2/3 çoğunluğuyla alınabilir.
 
GENEL KURULUN GÖREV ve YETKİLERİ
 
Madde 18
 a) Genel Kurul derneğin en yetkili karar organı olup, genel kurul gündeminde yer alan maddeleri görüşür. Ayrıca, toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafindan görüşülmesi yazılı olarak istenen konuları gündeme alir,
b) Derneğin ana tüzüğünü değistirir. Tüzük değisikliğine karar verecek genel kurulun birinci toplantısında hazır bulunan üyelerin sayısı kongreye katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3'ünden az olamaz. İkinci toplantısında hazır bulunan üye sayısı ise yönetim ve denetim kurulu üye sayısı toplamının iki katından az olamaz. Her iki toplantıda da karar yeter sayısı hazır bulunanların 2/3'ünden az olamaz.


Dernek organlarını seçer,
Yönetim ve Denetleme Kurulu raporlarını görüşür, bütçenin müzakeresi ve kabulü ile bu kurulları ibra eder,
Tüzüğün 3. maddesinde belirtilen faaliyet alanları ile ilgili konularda karar verir veya bu konularda Yönetim Kuruluna yetki verir,
Aynı gayeyi taşıyan derneklerin oluşturacağı federasyonlara katılmak veya katılmamak hakkında karar verir,
Derneğin feshine karar verir,
Üyelikten çıkarılma konusundaki müracaatlarda son kararı verir,
Derneğin diğer organlarının faaliyetlerini denetler ve haklı bir sebep gördüğünde görevlerine son verir,
Derneğin dışardan denetlenmesi durumunda denetçilere verilecek ücret konusunu 5253 sayılı yasadaki şartlar dahilinde karara bağlar ve gerektiğinde bu yetkiyi kullanmak üzere Yönetim Kuruluna yetki verir,
Mevzuatın kendisine vermiş olduğu diğer hususları görüşür ve karara bağlar. 
 
YÖNETİM KURULU
 
Madde 19 : Yönetim Kurulu iki yıllık süre için seçilir. 9 asil, 6 yedek üyeden tesekkül eder. Gizli oyla seçilir. Asil üyelerden boşalan yere, yedek üyelerin çağirılması zorunludur. Yönetim Kurulu ilk toplantısında, kendi arasından bir başkan, iki başkan yardımcısı, bir genel sekreter, bir toplantı yönetmeni, bir mali yönetmen, bir genel sekreter yardımcısı, bir mali yönetmen yardımcısı, bir toplanti yönetmen yardımcısı seçerek vazife taksimi yapar. Yönetim Kurulu üyesi sayısındaki boşalmalar yedek üyelerle tamamlanır. Buna rağmen Yönetim Kurulu üye sayısı, yarının altına düşerse, genel kurul kalan Yönetim Kurulu üyeleri veya Denetim Kurulu tarafindan bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrı yapılmazsa üyelerden birinin istemi üzerine sulh hakimi üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağirmakla görevlendirir. Yönetim Kurulu, derneğin yürütme organıdır.
 
YÖNETİM KURULUNUN GÖREV ve YETKİLERİ
 
Madde 20
 
a) Derneği temsil eder, bu hususta kendi üyelerinden bir veya bir kaçına yetki verebilir.
b) Genel Kurulu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırır. Gündemlerini, çalışma raporlarını ve gelecek döneme ait bütçeyi hazirlar ve genel kurula sunar.
c) Derneğe üye alınmasına veya çıkarılmasına karar verir.


Derneğin gelir-gider hesaplarına ait işlemleri yapar veya yaptırır.
Dernek amaçlarının gerçekleştirilmesi için çalışmalar yapar, bunun için teşkil edilmiş görevlilerin ve diğer organların yetki ve sorumluluklarını düzenler. Bunlar arasındaki koordinasyonu sağlar.
Belirli gün ve saatte olmak üzere ayda en az bir defa toplanır. Kararlar ekseriyetle alınır. Alınan kararlar, karar defterine işlenir ve toplantıda mevcut olanlar tarafından imzalanır. Mücbir bir sebep olmaksızın, ardı ardına üç yönetim kurulu toplantısına gelmeyen üye, yazı ile ikaz edilir. Gelmemekte ısrar ederse istifa etmiş sayılır.
Derneğin Faaliyet Alanlarını belirleyen Tüzüğün 3.Maddesi (n, o, p ) parağraflarında belirlenen konulardaki işlemleri yapar.
Faaliyet yılı sonunda bir önceki yıla ait beyannameyi mülki amirliğe zamanında verir
Bütçedeki fonlar ve maddeler arasında aktarma yapar.
Yönetim Kurulu, Genel Kurul toplantısını müteakip en geç 30 gün içinde Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu ile derneğin diğer organlarına seçilen asil ve yedek üyeleri Mülki İdare amirliğine bildirir,
Yönetim Kurulunun üye tam sayısının katılımı ile toplanması halinde kararlar oy çokluğu ile oy çokluğu ile toplanması halinde de oy birliği ile alınır.

 
 
İMZA YETKİSİ
 
Madde 21 : Yönetim Kurulundan veya dernekten çIkacak her türlü evrak, başkan yokluğunda başkan vekili tarafindan imzalanır. Bankadan çekilecek paralar için iki imza gereklidir. Yetkili imzalar Yönetim Kurulunca bankaya bildirilir. Günlük işlerin yürütülmesi için dernek kasasında; devlet memuru maas katsayisi x 1.000 TL'den fazla para bulundurulmaz.
 
GELİRLER-GİDERLER, GELİR-GİDERDE VE BORÇLANMADA USUL
 
Madde 22: Derneğin gelirleri, üye aidatı, bağıs ve yardımlar ile amaçları dogrultusunda yapacağı diğer faaliyetler ve mal varliğından elde edilen gelirler, Dernek amacındaki belirlenen hususları gerçekleştirmek için Yardım Toplama Kanununa göre elde edilecek gelirlerdir. Derneğimiz Mülki Amirliğe önceden bildirmek sartiyla yurt dışındaki kisi, kurum ve kuruluşlardan aynı ve nakdi yardım alabilir. Yurtdısından yapılacak nakdi yardımların mutlaka bankalar aracılığı ile alınması zorunludur.
Dernek gelirleri Alındı Belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile toplanması halinde banka tarafindan düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler, Alındı Belgesi yerine geçer. Alindi belgeleri ve harcama belgelerinin beş yıl saklanması zorunludur.
Dernek gelirlerini toplayacak kişiler Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir ve bunlar adına Yetki Belgesi düzenlenir.

Dernek, İsletme Hesabı esasına göre:
Üye Kayıt Defteri,
Karar Defteri,
İşletme Hesabı Defteri
İşletme Hesabı Defteri
 
Ancak; gelirlerin Maliye Bakanlığınca belirlenen hadleri asması halinde, Bilanço esasına göre defter tutulur. O takdirde;
 
1-Üye Kayıt Defteri,
2-Karar Defteri,
3- Yevmiye defteri,
4- Büyük Defter,
5-Envanter Defteri'nin tutulması gerekir.

Hesap Dönemi: Derneğimizin gelir gider hesapları bir takvim yılı olup, 01 Ocak'tan başlar 31 Aralıkta sona erer.
Tasdik Zamanı: Her hesap dönemi sonunda, tüm defterler dernek birimine veya notere tasdik ettirilir.
Dernek amaçlarını gerçekleştirmek üzere borçlanabilir. Borçlanma genel kurulun yönetim kuruluna konu ve miktar belirterek yetki vermesi halinde mümkün olabilir. Borçlanılacak miktar derneğin bütçesinin yarısından fazla olamaz. Borçtan üyeler eşit olarak sorumludur.
 
DENETİM KURULU ve İÇ DENETİM
 
Madde 23 : Genel kurul tarafindan iki yıl için seçilen 3 asil, 3 yedek üyeden meydana gelir. Derneğin iç denetimi ise, Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu tarafindan yapılır. Ayrıca Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu derneğin iç denetimini bağımsız denetim kuruluşlarına da yaptırabilir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya bağımsız bir denetim kurulusunun denetim yapması halinde, Denetim Kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Denetim Kurulusuna, denetiminden dolayı ödenecek ücret Yönetim Kurulunca ödenir. Bu ücretin günlüğü birinci derecedeki devlet memurlarının yurt içi geçici görev yolluğundan fazla olamaz.
 
DENETLEME KURULUNUN VAZİFELERİ
 
Madde 24

a) Denetleme Kurulu, derneğin tüzügünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdüreceği belirtilen çalışma konuları ve doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kuruluna ve toplandığında Genel Kurula sunar.

Denetim Kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi zorunludur.


b) Gerektiği yerde Yönetim Kurulu toplantılarına, müzakerelerine istirak eder, fakat oy kullanamaz.
 
HAYSİYET DİVANI
 
Madde 25 : Derneğin tecrübe sahibi, çevresinde hürmet ve itimat kazanmiş üyeleri arasindan iki yıl için genel kurulca seçilen 5 asil ve 5 yedek üyeden teskil olur. Madde 26: Haysiyet Divanı,

Yönetim Kurulunun yazılı talebi ile,
Dernek üyelerinin 1/5'inin yazılı istekleri ile toplanır. Başkan hariç, asgari 3 üye Haysiyet Divanının nisabidir. Kararlar ekseriyetle alınır. Eşitlik halinde başkanın iştirak ettiği karar kabul edilir.
Haysiyet Divani inceleme yapabilmek için ilgili üyelerin ve kuralların mütalaasını isteyebilir veya bunları sifahen dinleyebilir. Bu husustaki tutanaklar tamamen gizli olarak muhafaza edilir.
Madde 27 : Haysiyet Divanının verebileceği cezalar şunlardır:

a) Yazılı ihtar,
b) Dernekten ihraç.

Haysiyet Divanı'ndan ceza almış olan bir üye, hakkında verilen karara bir defa olmak üzere genel kurula itiraz edebilir. Genel Kurul gündemine alınan itiraz müzakereden sonra kapalı oyla oylanır. Genel kurulun vereceği karar nihaidir. Haysiyet Kuruluna yapilan itiraz icrai durdurmaz. Haysiyet Divanının kararlarını Yönetim Kurulu yürütür. Haysiyet Divanından ceza almış bir üye derneğin genel kurulunca seçilen organlarında görev alamaz.
 
DERNEĞİN FESHİ ve MAL VARLIĞININ TASFİYE ŞEKLİ
 
Madde 28:Dernek genel kurul kararı ile fesh edilir. Derneğin feshine karar verecek genel kurulun birinci toplantısı kongreye katılma hakkı bulunan üyelerin en az 2/3 (Üçte ikisi)'nden, ikinci toplantıda ise yönetim ve denetim kurullari üye sayısı toplamının iki katından az olamaz. Her iki toplantıda da karar yeter sayısı hazır bulunanların en az 2/3 (Üçte ikisi)'nin kabul oyu ile gerçekleşir. Derneğin feshine karar veren genel kurul derneğin mal, para ve haklarının tasfiyesi için üç kisilik bir tasfiye komisyonu seçer. Bu komisyon fesih kararını müteakip derneğin para, mal ve haklarının nereye devredileceğine dair genel kurulda bir karar çikmis ise buna göre hareket eder.


Genel kurul tarihini takip eden 30 gün içinde tasfiye islemi yapilarak netice mülki amirlige bildirilir. Dernegi fesh eden genel kurulda dernegin para, mal ve haklarinin nereye devredileceğine dair herhangi bir karar alinmamıs ise veya dernegin kendiliginden sona erdigi tespit edilirse para mal ve haklari ANTEV ( Antalya Egitim ve Arastirma Vakfi)na devredilir.Dernek mahkeme kararı ile fesh edilmesi halinde para, mal ve hakları mahkeme kararıyla kanuni engel yoksa ANTEV'e devredilir. ANTEV'e devirde kanuni engel olursa mahkemece dernegin para, mal ve hakları derneğin amacına en yakın ve kapatıldığı tarihte en fazla üyeye sahip dernege devredilir.

Fesh edilmesi için hakkında soruşturma veya dava açılmış ise fesih ve buna bağlı olarak dernek mallarinin devrine dair bir karar alındıği takdirde, sorusturma ve dava sonuçlanıncaya kadar devir islemi yapılmaz.
 
GENEL HÜKÜMLER
 
Madde 29 : Bu tüzükte bulunmayan hususlarda 5253 sayılı Dernekler Kanunu ile 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.
 
KURUCULAR
 
Madde 30

KURUCULAR ADRES
 1- Ercan EVREN                                                            T.C. Lara Caddesi No:8 ANTALYA
 2-Halit AYDIN    T.C. B.Evler Kenan Evren Bul.Derya Apt.No:68 ANTALYA
 3- Himmet ÖCAL  T.C. Bahçelievler 139.Sok.11/A ANTALYA
 4- Hüseyin ACARLIOĞLU  T.C. Üçgen Mah.Cesur Apt. 65/27 ANTALYA
 5- Hüseyin ÇALIK  T.C. Fevzi Çakmak Cad.Antalya Apt.K:5 ANTALYA
 6- Oğuz İKİZOGLU    T.C. Lara Cad.Barınaklar No:187 ANTALYA
 7- Oktay ÖZTÜRK    T.C. Kışla Mh. Anafartalar Cad.B. İşcan Apt.32/4 ANTALYA
 8­- Osman Zeki SÖNMEZ    T.C. Gençlik Mah.30 Agustos Cd.Nizam Apt. ANTALYA
 9- Sadik BADAK  T.C. Deniz Mah.121 Sok.Arafa Apt. ANTALYA
 10- Sami ATILGAN  T.C. 30 Agustos Cad.7/14 Atılgan Apt. ANTALYA
 11- Süleyman UYSAL  T.C. Altındag Mah.151.Sok.Ilfer Apt. 31/8 ANTALYA


 
MUTAD TOPLANTILAR
 
Madde 31: Dernek maksadını gerçekleştirebilmek için, üyeleriyle 15 günde bir yemekli olağan toplantı yapar. Bunun için şehrin muteber bir otelinin salonlarında yer ayrılır. Toplantıların yeri, tarihi ve saati Yönetim Kurulu tarafindan üyelere yazılı olarak bildirilir. Bir faaliyet döneminde yapılan olağan toplantıların sayı olarak en az ¼'üne katılmak zorunludur. Yönetim Kurulu olağan toplantılara katılımla eş değer olabilecek diğer faaliyetleri (Sektör Grubu Toplantıları, dernekle ilgili görevlendirmeler vb..) belirlemek ve üyenin yukarıda belirtilen devam oranını yerine getirip getirmediğini tespit etmek yetkisine sahiptir. Devam kriterini sağlayamayan üyenin üyeliğine son verilebilir. Gelecek faaliyet dönemi olağan toplantıların yemek bedelleri yıllık aidatla birlikte ödenir. Ödeme takvimi Yönetim Kurulu tarafindan belirlenir.
 
YÜKSEK DANIŞMA KURULU
 
Madde 32 :  

Yüksek Danışma Kurulu üyeleri şunlardır:
 
Dernek Yönetim Kurulu asil üyeleri
Haysiyet Divanı asil üyeleri
Denetleme Kurulu asil üyeleri
Yönetim Kurulu kararı ile kurulmuş Çalışma Komisyonlarının başkanları
Dernek kurucuları
Üyeliği devam eden kurucu üyeler ve şeref üyeliğine seçilen kurucu üyeler
Eski Yönetim Kurulu Başkanlarının tamamı
Yüksek Danışma Kurulu, dernek çalışmalarıyla ilgili önemli gelişmeler veya derneğin kamuoyundaki konumunu etkileyecek hususlarda görüş belirler.
Her yıl Mayıs ve Kasım aylarında kendiliğinden toplanır. Toplantı hazırlığı ile duyuruları Yönetim Kurulu yapar. Derneğin Haysiyet Divanı Başkanı, Yüksek Danışma Kurulu toplantılarında başkanlık eder. Kurulun görüşmeleri dernek mührüyle tasdiklenmiş ciltli bir defterde takip edilir. Bu tutanak defteri Yönetim Kurulu sekreteri tarafından düzenlenir ve muhafaza edilir.
Yüksek Danışma Kurulu kararları tavsiye niteliğinde sayılır.
Yüksek Danışma Kurulu kararları tüm YDK üyeleri tarafından imzalanır ve uygun görülen kararlar tüm üyelere gönderilir.
YDK Başkanı, gerekli gördüğü hallerde Yüksek Danışma Kurulunu toplantıya davet edebilir.


ÇALISMA (HESAP) DÖNEMİ
 
Madde 33 :Derneğin Çalışma (Hesap) Dönemi 01 Ocak da baslar ve aynı yılın 31 Aralık tarihi ile sona erer.
 
ÜST KURULUŞLARA ÜYELİK
 
Madde 34 : Dernek, amacı doğrultusunda gücünü birleştirmek üzere, Genel Kurul kararı ile kurulmuş veya kurulacak olan federasyona kurucu üye veya üye sıfatıyla katılabilir, üyelikten ayrılabilir. Karar doğrultusunda gerekli başvuruları ve işlemleri yapabilmeye Yönetim Kurulu yetkili ve görevlidir.
 
Dernek, üyesi olduğu federasyonun tüzüğüne uygun olarak üyelik statüsünün gerektirdiği sayıda üye ile temsil olunur. Temsilci üyeler, Yönetim Kurulunun göstereceği adaylar arasından Genel Kurul tarafindan seçilirler.
Dernek, kendi üyelerinden alınan yıllık aidatın üyesi olduğu federasyondaki üyelik statüsünün gerektirdiği ölçüdeki kısmıni federasyon ödentisi olarak ayırır.
 
DERNEK GÖREVLİLERİ VE ÜCRETLERİ
 
Madde 35 :   Dernek hizmetleri gönüllüler veya yönetim kurulu kararI ile göreve başlatılan ücretliler aracılığıyla yürütülür. Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine ücret verilebilir. Verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar genel kurul tarafindan tespit olunur. Yönetim ve denetim kurulu üyeleri dışındaki üyelere ücret huzur hakkı veya başka bir ad altında herhangi bir karşılık ödenemez.